ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭންސީން ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވުމަށްފަހު އުޖޫރަ ދޭންޖެހޭނެތަ؟

ތަޢާރަފް: އިންސާނުންނަކީ މާތްﷲ މަތިކުރައްވާފައިވާ މަޚްލޫޤެކެވެ. އެ އިންސާނާ ނިސްބަތްވާ ޤައުމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ރަށެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޤަބީލާއެއްގެ ސަބަބުން އެއިންސާނާއަށް ލިބޭ އިތުރު އެއްވެސް މާތްކަމެއް ނުވެއެވެ. އެހެނެއްކަމަކު، އެ އިންސާނާ މާތްވަނީ އޭނާގެ ތަޤްވާގެ ސަބަބުންނެވެ. ފުރިހަމަ ތަޤްވާވެރިއަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަކަށް އަނިޔާއެއް ނުދޭނެއެވެ. އަދި އެހެނިހެން އިންސާނުންނަށް އަނިޔާވެރިއެއްވެސް ނުވާނެއެވެ. އަދި އޭނާގެ އަތާއި ދުލުގެ ނުބައިކަމުން އެހެންމީހުން ސަލާމަތް ކޮށްދޭނެއެވެ. މި މޭރުމުން ވިސްނާލާއިރު މީހަކު ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވުމަށްފަހު އުޖޫރަ ނުދިނުމަކީ އަނިޔާއެކެވެ. އެމީހާއީ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވިންޑޯސް 8

މައިކުރޯ ސޮފްޓް އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު އޯއެސްގެ ނަމަކީ ވިންޑޯސް 8 މިއޯއެސް  އަކީ ކުރީގެ އޯއެސްތަކާ އަޅާބަލާއިރު މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށް އުފައްދާފއިވާ ސޮފްޓްވެއާއް.މި ސޮފުޓްވެއާރ ޑިޒައިންކޮށްފައިވަނީ ޓަޗް ސްކުރީންބޭނުންކޮއްގެން ސޮފްޓްވެއާރ ބޭނުން ކުރާގޮތަށެވެ.އެންމެ ބޮޑަށް އެއްގޮތްވަނީ އެޕަލް އައިޕެޑާއެވެ.ވިންޑޯސް އެއިޓް  ލޯންޗް ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮއް ހަފުލާއެއްގަ އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކް ސިޓީގަ.ވިންޑޯސް އެއިޓްގެ ދެ ވަރސަން އެއް ލިބެން ހުރެ،އެއީ ވިންޑޯސް އެއިޓް އަދިވިންޑޯސް އާރުޓީ.މިދެވާރސަން ފަރުމާ ކުރެވިފައިވަ ގޮތައް ބަލާއިރު ވިންޑޯސް އެއިޓް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވަނީ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޢާހަދާ

ވެލިދޫ މުޙައްމަދު ޙަލީމް ފެށުން އިސްލާމް ދީނަކީ ރަޙުމަތާއި އަޅާލުމުގެ ދީނެވެ. މި ދީނުގައި ވަކި މީހަކަށް ވަކި ނަޞްލަކަށް ބެލުމެއް ނެތެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ ކުރިމަތީގައި އެންމެންނީ ހަމަހަމަބައެކެވެ. އެހެންކަމުން އިސްލާމީ ގުޅުންތަކުގެ ދާއިރާގައި ޣައިރު މުސްލިމުންނާއި ގުޅުންތައް ތަންޒީމު ކުރަންވީ ގޮތް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. އިހުގެ ލިޔުންތަކުން އެނގޭގޮތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގާނޫނުގެ އޮނިގަނޑެއް އައުމުގެ ކުރީގައި އޭރު ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އައީ އިސްލާމީ ޤާނޫނީ ތަޖުރިބާކާރު މުފައްކިރުންގެ ލަފައާއި، އިރުޝާދު ދަށުންނެވެ. އެހެނީ އިސްލާމީ ދީނުގެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޑިމޮކްރަސީ

ވެލިދޫ މުޙައްމަދު ޙަލީމް މާދަމާއަކީ ދުނިޔޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަހެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ސެޕްޓެމްބަރު 16 ވަނަ ދުވަހަކީ ބައިނަލް އަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަހެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ފެށިފައިވަނީ 1997 ސެޕްޓެމްބަރު 16 ވަނަ ދުވަހު މިސްރުގެ ވެރިރަށް ޤާހިރާ ގައި ބޭއްވުނު އިންޓަރ ޕާލަމެންޓްރީ ކައުންސިލުގެ 161 ވަނަ ޖަލްސާގައި ފާސްކުރި އާންމު ޤަރާރެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެޤަރާރުގައި ގޮވާލާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި ޘަޤާފީ ގޮތުން ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ތަފާތުތައްހުރިނަމަވެސް އެޤައުމެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ލައިލަތުލް ޤަދުރް ވިލޭރޭ ހޯދަން ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރާށެވެ!

މުސްލިމު އަޙުންނޭވެ! رَمَضَانَ މަހުގެ ދުވަސްތައް އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުވެ އަލްވަދާއު ކިޔަމުން ދަނީއެވެ. މިޙާރު އަޅުގަނޑުމެން ފާއިތުކުރަމުން މިދަނީ މި رَمَضَانَ މަހުގެ ފަހު ދިހައިގެ ދުވަސްތަކެވެ! މިދުވަސްތައް ބޭނުންގޮތުގައި ހިފާށެވެ! رَمَضَانَ މަސް އެމީހަކާ ބައްދަލުވުމައްފަހު ، އެމަހުގެ ދުވަސްތަކުގައި އެމީހެއްގެ ފާފަ ނުފޮހިވެގެންވާ މީހަކީ ގެއްލެނިވެ  އަދި ހަލާކިވެފައިވާ މީހެކެވެ.އަބާއްޖަވެރިއެކެވެ.رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ހަދީޝް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.”رَمَضَانَ މަސް އެމީހަކާ ބައްދަލުވުމުން ، އެމަހުގައި ފާފަ ނުފޮހެވޭ މީހާ ފަހެ ގެއްލެނިވެ ހަލާކުވެއްްޖެއެވެ!” އެހެންކަމުން ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް މިފަދަ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
1 2 3 4 5 369