އޯލެވެލްގަ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ވެލިދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ހޯދަައިފި

އަހަރު ބޭއްވި ޖީސީ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ވެލިދޫ ސްކޫލެގެ ދަރިވަރުން ރަންވަނަތަކެއް ހޯދައިފި.ވެލިދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަކުވަނީ މުޅި ރާއްޖޭން ދެވަނަ އަދި ދުނިޔެއިން 3 ވަނަ ހޯދާފަ.ވޭތުވެދިޔަތަނަށް ބަލާއިރު މީވަރަށްރަނގަޅު ކާމިޔާބީއެއްކަން ޔަގީން.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޝަޢްބާން މަހުގައި ރޯދަ ހިފުމުގެ މާތްކަން

ޝަޢްބާން މަހު ރޯދަ ހިފުން ގިނަ ކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. ބައެއް ރިވާޔަތްތަކުގައި އައިސްފައިވާ ގޮތުގައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޝަޢްބާން މަހު އެއްކޮށް ރޯދަ ހިއްޕަވައެވެ. މާތްﷲރުއްސުންލެއްވިއުއްމު ސަލަމާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. “ޝަޢްބާން މަހާރި ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވާ ވިދިވިދިގެން ދެމަސްދުވަހު ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ރޯދަ ހިއްޕެވި ތަނެއް ތިމަން ކަމަނާ ދެކިވަޑައި ނުގަންނަވަމުއެވެ”

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ނ. ވެލިދޫގައި ކުޑަކުދީންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

  ނ. ވެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިސްނަގައިގެން ނ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި ނ. އަތޮޅުތަޢުލީމީމަރުކަޒާ ވެލިދޫ ނަހުޒާ ޕްރީސްކޫލް އަދި ކްލަބް ޖަމިއްޔާތައް ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަ ކޮށް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.  ވެލިދޫ ސްޓޭޖް ސަރަޙައްދުގައި އޮތް މި އިވެންޓްގައި ވެލިދޫ ޕޮލިސްސްޓޭޝަންގެ 2 ސްޓޯލަކާއި ނ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީމަރުކަޒުގެ 2 ސްޓޯލް ހިމެނެއެވެ. މި ސްޓޯލްތަކުގައި ޓްރެފިކް ސައިންތައް ދަސްކޮށްދިނުމާއި  ދިވެހި ޘަޤާފަތް ދައްކުވައިދޭ ސްޓޯލަކާއި އެންގްރީ ބާރޑް އަދި ފޭސް ޕެއިންޓް ކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ޕްރީސްކޫލް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެސްފޯ ސަމްސަން އިން ދައްކާލައިފި

ސަމްސަންގު އެސްފޯ ރިލީޒްކުރުމަށް ނިއުޔޯރކުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ފޯންގެ ފީޗާރސްތައްވަނީ ދައްކާލާފަ،  މިގޮތުން އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވުނު ފިޗާއަކީ އައި ސްކުރޯލް އަދި ސުމާރޓް ޕޯސް ފީޗާއެވެ.ސްމާރޓް ސްކުރޯލް އަކީ ލޮލުގެ އިސާރާތުން  ސްކުރޯލް ކުރެވޭ ފީޗާއެއް.މީގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްބޭނުމަކީ އެއްޗެއް ކިޔަމުންދާއިރު ލޮލުގެ އިސާރާތުން ޕޭޖް ސްކުރޯލް ކުރެވޭތީއެވެ.އަދި މީގެ އިތުރުން ސްމާޓް ޕޯސްއަކިވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަ ފީޗާއެއް.މިފީޗާގެ އެންމެބޮޑު އެއްބޭނުމަކީ ވީޑިއޯއެއް ބަލަމުންދާއިރު ފޯނާ ދުރަށް ދިއުމުން ވަގުތުން ވީޑިއޯ ޕޯސް ކުރުން ނުވަތަ އެހެން ދިމައަކަށް ބެލުމުން  އޮޓޯއިން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިންޑިއާ ހައިކޮމިސަން އޮފީހާއި އަންނި

މިއަދު މުޅިގައުމުގެ އެންމެންގެ ދޫމަތިން ދެކެވެމުންދާ އެންމެގިނައެއްވާހަކައަކީ ކުރީގެ ރައީސް ނަސީދު އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިސަން އޮފީސްތެރެއަށް އަމިއްލަ ހަށިކޮޅުގެ ސަލާމަތައްޓަކައި ވެންނެވިވާހަކައެވެ. ދިވެހިތާރީހުގައި އަދިމިވީހާތަނައް ދިވެހި ފަރުދަކު ބޭރުގައުމެއްގެ އެންބަސީގެ ހިމާޔަތް ހޯދިކަމެއް އެނގިފައެއްނެތެވެ.ވީއިރު މީދިވެހި ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިނގި މިފަދަހާދިސާއެވެ.ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކަށް ފިއްލެވުމައް ކުރެއްވިކަމެކޭ ،ނުވަތަ ވަރަަށް ފިޑި އަމަލެކޭ އިދިކޮޅުފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވަމުންދާއިރު މިހާދިސާގައި ފޮރުވިފައިވާ އެތައްކަމެއްނުވެނުދާނެކަން ހަމަބުއްދިހިުރި ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށްމެ ފަހުމުވާނެއެވެ. އެމަނިކުފާނު އިންޑިއާ އަށްކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅާ މިކަމާ ނުގުޅިނުވާނެކަމީ އެއްވެސް ސައްކެއް އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ.ކުއްލިޔަކަށް މީހަކު

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
1 2 3 4 369