ވެލިދޫގައި އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ނ.ވެލިދޫގައި އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.މީގެކުރިން ވެލިދޫ ބޭސްފިހާރައަކީ ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައެކެވެ.