ލައިލަތުލް ގަދުރުވިލޭރޭގެ ދުއާ

surah-qadr

 

 

ރޯދަމަހުގެ ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުންގޮސް ރަމަޟާން މަހުގެ އެންމެ ބަރަކާތްތެރި ފަހުދިހައިގެ ދުވަސްތައް އަޅުގަނޑުމެންނާ މިވަނީ ބައްދަލުކޮއްފައެވެ،އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޅުކަމުގެ ވަގުތުތައް ގިނަކޮށް އައިހިއްވަރެއްލާ ލައިލަތުލް ގަދުރުވިލޭރޭ ހޯދުމަށް ގަދައަޅާ މަަސައްކަތް ކުރާށެވެ.އެރެއަކީ 83 އަހަރުގެ ސަވާބު ލިބޭރެއެވެ.އަދި މިރެއަކީ ރަމަޟޯންމަހުގެ ފަހުގެ ދިހައިގެ  ރޭތަކުން  އޮނަހިރި ރެޔެއްކަމަށް އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ.އައިސަތުގެފާނު މުހައްމަދުގެ ފާނުގެ ކިބައިން ލައިލަތުލް ގަދުރު ވިލޭރޭ ކިޔާނޭ ދުަޢާއެއް އެެއްސެވިއެވެ.އެހިނދު  ރަސޫލާ ވިދާލުވިިއެވެ.

laylatul-qadr-dua