ވެލިދޫ ދޮންޢަލި މުޙައްމަދު – ޑިމޮކްރަސީގެ ބަޠަލެއް

ވެލިދޫ މުޙައްމަދު ޙަލީމް

ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގެ ދިގުތާރީޚުގައި ރައްޔިތުންދޭ ވޯޓްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންއައީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ. ރައީސް މައުމޫނު ވެރިކަމުގައި ހުންނަށް ނުފެންނަކަމަށްބުނެ، ރަސްގެޖަހައި، ރަށުގެ ވޯޓު ފޮއްޓަށްވައްޓާލާ ވޯޓަށް ވާގޮތެއްނޭނގެއެވެ. ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރެވޭއިރު ރަށުގެ ވޯޓް ފޮށީގެ ނަތީޖާ ހަމަ ސައްތައިން ސައްތަ ރައީސް މައުމޫނަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށްވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މާޟީގައި ޑިމޮކްރަސީގެ ކުލަނެތަސް އެދުވަސްވަރުއުފެދުނު ހިތްވަރުގަދަ ބަޠަލުންނަކީ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ބައެކެވެ. ދިވެހީންގެ ޙަޔާތް ފުރާފުރިހަމަވެ، ޑިމޮކްރަސީގެ މަގުން ކަންކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވެމުންދާއިރު އެފަދަ ބަޠަލުންގެ ހަނދާން އާކޮށްލުމަކީވެސް ހަމައެންމެ ރަނގަޅުކަމަކަށް ނުވާނެތޯއެވެ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިލޮބުވެތި ރަށުގައި، ނ. ވެލިދޫގައި އުފެދުނު ދޮންޢަލި މުޙައްމަދަކީ މިދެންނެވި ހިތްވަރުގަދަ މަދުބޭފުޅުންގެ ތެރެއިންވެސް ނާދިރު މިސާލެކެވެ. 1983 ވަނަ އަހަރުއޮތް ރިޔާސީއިންތިޚާބުގައި ނެގި ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓުގައި ދޮންޢަލި މުޙައްމަދު ޖެއްސެވީ ރަސްގެއެވެ. ހަމައެކަން އެނގުމާއެކު ދޮންޢަލި މުޙައްމަދުގެ ވޯޓަށް ކަތީބު ހުރަސްއެޅިއެވެ. އެވޯޓު ނުލެވޭނޭ ކަމަށް ބުންޏެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދޮންޢަލި މުޙައްމަދު އޭރުވެސް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ އޭނާއަށް ފެންނަގޮތަށް ވޯޓް ދިނުމަކީ އޭނާއަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއްކަމަށާއި އެކަމަށް ހުރަސްއެޅޭނެ ހަމައެކަކުވެސް ނުހުންނާނެކަމަށެވެ. އަދި މާތްﷲ ފިޔަވައި ބިރުގަންނަ އެހެންއެއްވެސް ފަރާތެއްނުވާކަމަށާއި ހުރަގޭގައި އަނދަގޮޑީގައި އޮވެކަށިފުރޭނިގެންދިޔައަސް އޭނާއަށް ލިބިލައްވާފައިވާ ޙައްޤުގެ އެންމެތަންފުކެއްވެސް ދޫކޮށްނުލައްވާނޭ ކަމަށެވެ. އަދި ދެފަރާތުގެ ބަޙުސް ހޫނެވެ، އެންމެފަހުން ކަތީބު ދޮންޢަލި މުޙައްމަދުގެ އަތްޕުޅުގައި އޮތް ވޯޓްކަރުދާސްކޮޅު އަތުލަން އުޅުމުން އެވޯޓްކަރުދާސްކޮޅު ދޮންޢަލި މުޙައްމަދުގެ އަނގަޔަށް ލެއްވިއެވެ. ހާދަހިތްވަރުފުޅުގަދަ ޢަމަލެކެވެ. ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގެ އެންމެ ރަންޒަމާނުގައި މިނިވަންކަމުގެ ޝުޢޫރު ފާޅުކުރައްވަން ދޮންޢަލި މުޙައްމަދަށް ކެރިވަޑައިގަތްކަންއެއީ، އޭނާ ޤައުމަށްޓަކައި، ޑިމޮކްރަސީއަށްޓަކައި ވެވަޑައިގެންނެވި ހާދަމަތިވެރި ޤުރުބާނީއެކެވެ. ހުރަގޭގައި ބަންދުކޮށް އަނިޔާކުރިއެވެ. އަދި އެންމެފަހުން އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް އަރުވާވެސް ލެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދުވެސް އޭނާ ފެންނަނީ ވަރަށްސާބިތު ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެކަން މިއަދުވެސް ދޮންޢަލި މުޙައްމަދު ފެންނަ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އާލާވެގެންދެއެވެ.  (މިހާރު ދޮންއަލި މުޙައްމަދުބެ ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. އެމަރުޙޫމަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ލައްވާށިއެވެ

.)

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތަކަކީ ސަރުކާރުން ހައިޖެކްކޮށް ވަރަށްބޮޑަށް ހިފަހައްޓަމުންއައިސްފައިވާ ހައްޤުތަކެކެވެ. އެޙައްޤުތަކުން ކިރިޔާވެސް މިންވަރެއް ލިބިފައިހުރި މީހަކުހުރިނަމަ އެމީހަކީ ސަރުކާރާއި ގުޅުންބޮޑު މީހެކެވެ

.

ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިއައި ހެޔޮބަދަލުތަކާއި އިޞްލާހުތަކަކީ އެތެރޭގައިތިބި ބަޔަކުކުރިކަމަކުން ޙާޞިލުވިކަމެއްނޫނެވެ. އަދި ކިއެއްތަމިއީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވި ވެދުމެއްވެސް ނޫނެވެ. މިއީ، ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ އެމީހުން އަމިއްލައަށްހޯދި ޙައްޤުތަކެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މާލާއި ޖާނުންވީ ޤުރުބާނީއެއްގެ އަގެވެ. މިއަގު އެންމެހެޔޮގޮތުގައި އަދާކުރެވޭނީ ނަފްސަށް އިޚްލާޞްތެރިވެގެންނެވެ. ޖީބަށް ނުވިކި، ބިރަށް ނުސިހި ވެލިދޫ ދޮންޢަލި މުޙައްމަދު ފަދައިން ސާބިތުވެ ހުރެގެންނެވެ

.