ދިވެހިރާއްޖޭގެ 48 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 48 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ވެލިދޫ އޮންލައިންގެ އެންމެހާ ކިޔުންތެރިނަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ. މިނިވަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ނ. ވެލިދޫގައި 26 ޖުލައި ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ގެ 21:50 ގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ވެލިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޤައުމީ ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވީ ވެލިދޫ ކައުންސިލް ގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ސަޢީދުއެވެ. ދިދަ ނެގުމާއެކު ޤައުމީސަލާމް ކިޔުން އޮތެވެ. އަދި ކައުންސިލް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވާހަކަދެއްކުމުގައި ޕޯލް ގްރައިސްގެ މެކްސީމްތަކަށް ތަބާވާން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟

ފެށުން މުވާޞަލާތަކީ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާއި، އެއްމުޖުތަމަޢު އަނެއް މުޖުތަމަޢުއަކާއި، އެއްޤައުމު އަނެއް ޤައުމާއި ގުޅުވައިދޭ ފާލަމެވެ. ވުމާއެކު މިބައިމީހުންގެ މެދުގައި ހިންގޭ މުވާޞަލާތު ކާމިޔާބު ވުމާއި ނުވުން ހިމެނިގެންދަނީ އެބަޔަކު މުވާޞަލާތު ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ވައްޓަފާޅިއަކުންނެވެ. މިގޮތުން ތިމާގެ ބޭނުންތައް އަނެކާއަށް ބުނެދިނުމުގައާއި ތިމާ އަނެކާގެ ކިބައިން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެއް ހާސިލުކުރެވެނީ ވަކި ގޮތަކަށް ތިމާގެ ވާހަކަތައް ބައްޓަން ކުރެވިގެންނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ ސަރަޙައްދީ އިޚްތިޞާޞް ހުޅުމާލޭ ކޯޓަށް ލިބިގެންނުވޭ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ އިސްޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، 16 ޖެނުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހު ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް ގިރިފުށީގައި ބެހެއްޓި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 81 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް 2012 ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހު ހުށައަޅާފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޯޕްރޭޓް ގަވަރނަންސް މިހާރު އޮތް ޙާލަތު ދެނެގަތުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި 1930 ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން އެކިތަފާތު ނަންނަމުގައި ކުންފުނިތައް ހެދެމުން އައިސްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިކުންފުނިތައް ވުޖޫދަށް އައިސްފައިވަނީ އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށަކުންނޫނެވެ. އަދި މިކުންފުނިތަކަކީ މިޒަމާނުގައި މިކިޔާ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ހެދުނު ކުންފުނިތަކެއްވެސް ނޫނެވެ.  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުންފުންޏަކީ ކުންފުނީ ގެ ޙިއްސާދާރުންނާ ވަކިން، ވަކި ޝަޚުޝެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމުގެ  ތާރީޚުން އެގެނީ 1988 ގައި އޭރުގެ ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ ނެރުއްވި ނަމްބަރ: 123/1988 ރިޔާސީ ޤަރާރަކުންނެވެ.  މިޤަރާރަށް ކިޔަނީ “ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލަޓީ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ރިޔާސީ ޤަރާރު” އެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިސްލާމްދީނުގައި އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

އިންސާނީ ކުރިއެރުމާއި ތަހުޒީބު ލިބެނީހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. އެހެނީ އަމަން އަމާންކަމަކީ ތަރައްޤީގެ އެންމެ މުހިއްމު ސިއްރެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ މުޖުތަމަޢެއްގައިވެސް އެމުޖުތަމަޢުގެ މަޞްލަޙަތުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް، ޞުލްޙަމަސަލަސްކަން ޤާއިމުކުރުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭނެކަމެކެވެ. އިސްލާމީ ނިޒާމަކީ މިދެންނެވި ކަންކަން ޙާޞިލްކުރުމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ހަރުދަނާ ނިޒާމެކެވެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
1 2 3 4 5 109