ވެލިދޫގައިހުރި ގަހެއްގެ ތޮށިގަނޑުން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ސިފަ ފާޅުވާކަމަށް ވާހަކަދެކެވެން ފަށައިފި

lolita movie download download sleeping beauty movie factory girl movie download – މީގެ ވިއްސަކަށް އަހަރު ކުރިން ކުޑަކުއްޖަކު މަރާލައި ވަޅުލާފައިވަނީ މިސަރަހައްދުގައި download kicking screaming movie ނ.ވެލިދޫ އުތުރު ހުޅަނގު ހޭޅި ސަރަހައްދު (އެއްރުކާ ދިމާ) ގައި ހުރި ކާނި ގަހެއްގެ ތޮށިގަނޑުން ކުޑަކުއްޖެއް ސިފަވާ ކަމުގެ ވާހަކަތައް ވެލިދޫގައި ދެކެވެމުން އެބަދެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

"ސަރަހައްދުގެ ވިޔަފާރީގެ މައިރަށުގެ ގޮތުގައި ވެލިދޫ ހަމަޖެހިގެން ދާނެ"

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތައް ހިންގުމާ ބެހޭގޮތުން ނ. ރ. ބ. ޅ. މި ހަތަރު އަތޮޅަށް އަމާޒު ކުރައްވައިގެން ބާއްވަވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވައި، ވެލިދޫ ފަރާތުން މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މަންދޫބުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރޭ އިރާކޮޅުގެ ވަގުތެއްގައި މުޅި ވެލިދޫން ކަރަންޓް ދުއްވާލައިފި

މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ޑިސްޓިބިއުޝަން ފޮއްޓަކަށް ގެއްލުންތަކެއް ދިނުމުން ރޭ އިރާކޮޅުގެ ވަގުތެއްގައި މުޅި ވެލިދޫން ކަރަންޓް ހިނގައްޖެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
1 323 324 325