މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދެބެން ހައްޔަރުކޮށްފި

ވެލިދޫގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ބައެއްގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުމާއި american high school online download ގުޅިގެން ފުލުހުން ހިންގި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާ ތަކެތިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗެއް އަޅައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި 32 ރަބަރު ޕެކެޓާއެކު ދެމީހަކު ނ. ވެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

Read more

ވެލިދޫގައިހުރި ގަހެއްގެ ތޮށިގަނޑުން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ސިފަ ފާޅުވާކަމަށް ވާހަކަދެކެވެން ފަށައިފި

lolita movie download download sleeping beauty movie factory girl movie download – މީގެ ވިއްސަކަށް އަހަރު ކުރިން ކުޑަކުއްޖަކު މަރާލައި ވަޅުލާފައިވަނީ މިސަރަހައްދުގައި download kicking screaming movie ނ.ވެލިދޫ އުތުރު ހުޅަނގު ހޭޅި ސަރަހައްދު (އެއްރުކާ ދިމާ) ގައި ހުރި ކާނި ގަހެއްގެ ތޮށިގަނޑުން ކުޑަކުއްޖެއް ސިފަވާ ކަމުގެ ވާހަކަތައް ވެލިދޫގައި ދެކެވެމުން އެބަދެއެވެ.

Read more

"ސަރަހައްދުގެ ވިޔަފާރީގެ މައިރަށުގެ ގޮތުގައި ވެލިދޫ ހަމަޖެހިގެން ދާނެ"

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތައް ހިންގުމާ ބެހޭގޮތުން ނ. ރ. ބ. ޅ. މި ހަތަރު އަތޮޅަށް އަމާޒު ކުރައްވައިގެން ބާއްވަވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވައި، ވެލިދޫ ފަރާތުން މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މަންދޫބުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ.

Read more
1 323 324 325