ހުސްއަލި ބަށިމުބާރާތް 2012 ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީ

26 މެއި 2012 ހުސްއަލި ބަށީ މުބާރާތުގައި މިއަދުގެ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރި ވީވައިސީ ފަތްމިނި އަދި ފްރެންޑްސް ގެ މެޗުން ވީ.ވައި. ސީ ފަތްމިނި 15 ލަނޑު 3 ފޯލި  އަދި ކްލަބް ފްރެންޑްސް 12 ލަނޑު 3 ފޯލިން ކާމިޔާބުކުރީ ވީ.ވައި.ސީ ފަތްމިނި ޓީމެވެ. މި މެޗުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ވީ.ވައި.ސީ ފަތްމިނި ޓީމުގެ (7) ކެޕްޓަން ޙައްވާ ނިޝާމާ އެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި 3 ޓީމުގެ ތެރެއިން ވީ.ވައި.ސީ ފަތްމިނި ޓީމްވަނީ ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ

Read more

ހުސް އަލި ބަށި މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

ނ. ވެލިދޫގައި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ހުސްއަލި ބަށި މުބާރާތް2012” ގައި ބައިވެރިވާ ޓީމް ތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލުން ރޭ ބާއްވައިފި އެވެ. ހުސްއަލި ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މި މުބާރާތުގައި ވެލިދޫގެ 3  ކުލަބަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެ ފައެވެ، އެއީ ވެލިދޫ ޔޫތު ކުލަބުގެ ޓީމަކާއި މިސްޓްރިކްސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ޓީމަކާއި ކްލަބު ވެލިދޫ ފްރެންޑްސް ގެ ޓީމެކެވެ. މި މުބާރާތުގައި 25 މެއި ވާ ހުކުރު ދުވަހު ފަށާ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ވެލިދޫ ޔޫތުކްލަބުގެ ރަނިޓީމާއި މިސްޓްރކްސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ މިސްޓްރިކް

Read more

ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމް ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލްކޮށްފި

އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ އާއި ވެލިދޫ ގެ މިސްޓްރިކް ސްޕޯޓްސް ކްލަބު ގުޅިގެން ހިންގި ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމް ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލްކޮށްފި އެވެ. މިމަހުގެ 1 އިން 25 އަށް ނ.ވެލިދޫގައި ހިންގި މިޕްރޮގްރާމަކީ،ސްކޫލް ކުދިންނާއި ޢަންމުންނަށް ވެސް ބައިވެރި ވެވޭގޮތަށް ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ގޮތުން ނ.ވެލިދޫ، ނަހުޒާ ޕްރީ ސްކޫލުގައި  ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާގެ ޑެޕިޔުޓީ ކޮމާންޑަރ ކާނަލް ޢަބްދުﷲ ޒުޙުރީއެވެ. ޖުމުލަ 70 ފަރާތެއް ބައިވެރިވި މިޕްރޮގްރާމްގައި 58

Read more

ވެލިދޫގައި ބަށި މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ވެލިދޫގެ އަމިއްލަ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ހުސްއަލި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގެ ފަރާތުން ވެލިދޫގެ އަންހެނުން ނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވެލިދޫ ގެ ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުޅުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ25 ގައެވެ. ހުސްއަލި ކޮންސްޓްރަކްޘަންގެ ފަރާތުން ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ވެލިދޫ ޔޫތުޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ(ވީޑްސް) އާއި ގުޅިގެން ވަނީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްވެސް ބާއްވާފައެވެ. މި ފަހަރުގެ މި ބަށި މުބާރާތަކީ ހަމައެކަނި އެ ކުންފުނިން ރާވާ ހިންގާ މުބާރާތެއްކަމަށް އެ މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ މުޙައްމަދު ޢަލީ ވީ އޯ

Read more

ރޯޔަލްމަންތާ ސަފާރީ ފަރަށް އަރައިފި

       ނ.ވެލިދޫ މާދުނި ޢަބްދުއްރަހްމާން ޢަބްދުލްހަކީމްގެ ރޯޔަލްމަންތާ ސަފާރީ ކ.ގުޅި ފަރަށް އަރައިފިއެވެ. ވީ.އޯ އަށް މައުލޫމާތު ލިބުނުގޮތުގައި ފަރަށް އަރާފައިވަނީ މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ރޯޔަލްމަންތާ ފަރަށްއެރި އިރު ބޯޓުގައި 23 ފަތުރުވެރިން ތިބިކަމަށް ރަހުމާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބޯޓު އަރާފައިވާ ސަރަހައްދަކީ އެރަށުގެ ފުއްޓަރުފަރާތްކަމަށްވާތީ އެހިސާބުގައި ރާޅު ބޮޑުކަމުން ބޯޓު މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިހާރު ބޯޓު ފުންކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް މިހާތަނަށް ކުރެވުނުމަސައްކަތުން އަދި ފުންކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ބޯޓު ކައިރީގައި ފުންކުރުމުގެ

Read more
1 2 3 4 5 325