ޔާމީނާއި އަލިބެގެ ނިންމެވުން ޒިންމާދާރުބާ؟

download quarantine dvd ލިޔުނީ: އެން ފޯރ ނޫނު mr hobbs takes a vacation download ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ އިއްޔެ ބޭއްވިއިރު، ޑީއާރުޕީ އާއި ޕީއޭ އިން ވަނީ މިޖަލްސާ ބޮއިކޮޓް ކޮށްފައެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވެލިދޫން ގޯތި ދިނުން: ދެން ވާނީ ކިހިނެއް؟

މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގު download equus online ނ.އަތޮޅުގެ އެންމެ އާބާދީބޮޑު ވެލިދޫގެ ބިމުގެ ބޮޑުބައި ފުރިފައިވާއިރު ގިނަބައެއްގެ އަމާޒުހުރީ ގޯއްޗެއް ހޯދުމުގައެވެ. މިކަމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ވެލިދޫ އޮފީހަށާއި ވެރިންނަށްވަނީ ތަފާތު ފަހަރުމަތިން ރައްޔިތުން ޕްރެޝަރުކޮށްފައެވެ. އޮފީސްދޮށަށް މީހުން އެއްވިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވެލިދޫ ކުނިން ސަލާމަތްވަނީ

the last house on the left download ކުނީގެ މައްސަލައަކީ ވެލިދޫގައި ވަރަށްބޮޑުވެފައި އޮތް މައްސަލައެކެވެ. މިމައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ވެލިދޫ ރައްޔިތުންނާ ސަރުކާރު ގުޅިގެންވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މަސައްކަތްތައް ވެފައިވަނީ “ފޫނެއް ފަޔަށް ފެން ފުރުން” ކަމަށެވެ. ކުނި ކޮށިން ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލެއް ނުކުރެވުނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވެލިދޫއަށް ސްލިޕްވޭއެއް މުހިންމުތަ؟

leviathan online download banana joe dvd މިމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ވެލިދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު އެންމެ މުހިންމު ވެފައިވަނީ ސްލިޕްވޭއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިވާހަކަފުޅު މިމޭރުމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ މިސާލެއްގެ ގޮތުންނެވެ. ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަކާއި އުންމީދުތައް އެމަނިކުފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާކަން ހާމަކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިޤައުމުގެ ވެރިކަމުގެ ޝަހެންޝާހާއި، ޤަދަރާއި، ޢިއްޒަތް އުފުލާލަން ބޭނުމެވެ! -ފުރަތަމަ ބައި

އަބްދުﷲ ޔާމީން / ނ.ވެލިދޫ biling ismo double take download low acne dose accutane އަދުލްއިންސާފާއި ހަމަހަމަ ކަމެއްނެތް، މުޖުތަމަޢެއްގައި އުޅޭތާ ލައްކަ ދުވަސްވެއްޖެއެވެ. އިންޒާރާއި، ނަސޭހަތާއި ހަރުބަސްތައް އެއްވެސް ކަހަލަ ޝައުގުވެރިކަމެއްނެތި ސިކުނޑިތެރޭގައި ޖަމާވެފައި އެބަހުއްޓެވެ. އިރެއްގައި ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީއަކާ ނަސްރެއް ހަނދާކުރަމުން، އެނަސްރާއި ކާމިޔާބީގެ މުގުލުގައި ތިބި އަބްޠާލުންގެ ޒިކުރާ އާކުރުމުގައި ދެމިތިބީމެވެ. އެހިތްވަރާއި، އަޒުމާއި، އެކާމިޔާބީ މިދިވެހިރާއްޖެ ފަހުރުވެރިކަމާއެކު ހަނދާންކުރާއިރު، އަދުގެ ދުނިޔޭގައި މި ޤައުމުގެ ނަން ފަނޑުވާން ޖެހިފައިވަނީ ކީއްވެ ކަމާއިމެދު ވިސްނައެއް ނުލައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
1 16 17 18