ވެލިދޫ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސޮސައިޓީ (ވީޑްސް) ގެ ހުސްއަލި ނެޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް ގެ ތެރެއިން؛

ވެލިދޫ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސޮސައިޓީ (ވީޑްސް)  ގެ ހުސްއަލި ނެޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް ގެ މެޗްތައް އިއްޔެ ކުޅެން ފަށާފައި ވާއިރު މިއަދު މެންދުރު ކުޅެވުނު މެޗްގައި ވެލިދޫ ޔޫތު ކްލަބްގެ “ފަތްމިނި “ޓީމާއި  ހިއާލީ ސްޕޯޓްސް ގެ ޓީމު ބައްދަލުކުރި މެޗް25 ޕޮޓް 12 ޕޮޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ހިއާލީސްޕޯޓްސް ގެޓީމް މި މެޗުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށްހޮވުނީ ހިއާލީސްޕޯޓްސްގެ ނުހުޒާ އިބްރާހީމް. ހަވީރު ކުޅެވުނު މެޗްގައި ބައްދަލުކުރި މިސްޓްރިކްސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ “މިސްޓްރިކް” ޓީމާއި ކްލަބް ވެލިދޫ ފްރެންޑްސް ގެ “ކްލަބް ވެލިދޫފްރެންޑްސް” ޓީމް ގެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވެލިދޫ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ( ވީޑްސް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ހުސްއަލި ނެޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް މިއަދު ފެށިއްޖެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2011 ވެލިދޫ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ (ވީޑްސް)އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ހުސްއަލި ނެޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓްގައި ބައިވެރިވި ޓީމްތަކުގެ ކުޅުން ނ. ވެލިދޫ ބޮޑުނިކަގަސް ސަރަޙައްދުގައި ހަދާފައިވާ ޓާރފް ކޯޓުގައި މިއަދު ފެށިއްޖެއެވެ. މި ޓޯނަމެންޓްގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި މިއަދު ބައްދަލުކުރީ ވެލިދޫ ޔޫތުކްލަބު ( ވީ.ވައި.ސީ) ގެ ރަނި ޓީމާއި ކްލަބް ވެލިދޫ ފްރެންޑްސްގެ ކްލަބް ވެލިދޫ ފްރެންޑްސް ޓީމެވެ. މި މެޗް 25 ޕޮޓް 18 ޕޮޓުން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ވެލިދޫ ޔޫތުކްލަބުގެ “ރަނި” ޓީމެވެ. މި މެޗްގެ އެންމެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވެލިދޫ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސޮސައިޓީ”ވީޑްސް” އިން އިންތިޒާމްކުރާ ހުސްއަލި ނެޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް ގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލުން މިރޭ ބާއްވަނީ

ވެލިދޫ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސޮސައިޓީ ” ވީޑްސް” އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ވެލިދޫގައި ބޭއްވުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ  ހުސްއަލި ނެޓްބޯލްޓޯނަމެންޓް ގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލުން 17 ސެޕްޓެމްބަރ2011 ދުވަހުގެރޭ ނަހުޒާ ޕްރީސްކޫލްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ވެލިދޫގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކަށް ހުޅުވާލެވިގެން ޓީމުތައް ބައިވެރިކުރާގޮތަށް ކަމުގައި އެ މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރާފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ ސެޕްޓެމްބަރ 23 ވާ ހުކުރުދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގައި  6 ޓީމު ބައިވެރި ވެއެވެ.  އެއީ މިސްޓްރިކް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

“ޝަވަލް ބްލޯ ރަންދެލި ވެލިދޫ ފިއުޗަރ ފައުންޑޭޝަން ކަޕް 2011 ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ނިމި ޓީމްތައް ސެމީ އަށް

  ޝަވަލް ބްލޯ ވެލިދޫ ފިޔުޗަރ ފައުންޑޭޝަން ކަޕްގެ ކުޅުން މިއަދުވެސް ކުރިޔަށް ދިޔައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައްދަލްކުރި ދެޓީމަކީ ކުރި ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި އެފް.ސީ ލީޑްސްޓަރ އެވެ. މިއަދު ހަވީރު ކުރިޔަށް ދިޔަ މި މެޗްގެ ވަގުތު ހަމަވިއިރު 02 ލަނޑު 01 ލަނޑުން މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ކުރި ސްޕޯޓްސް ކުލަބެވެ. މި މެޗްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ކުރި ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ޖަރޒީނަންބަރ 15 ޢަލީ އަސްރަފް އެވެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޝަވަލް ބްލޯ ވެލިދޫ ފިޔުޗަރ ފައުންޑޭޝަން ކަފް ގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ސްޓިލް ރެޑާއި ހިޔާލީ ދަތުރު ކޮއްފި

ޝަވަލް ބްލޯ ރަންދެލި ވެލިދޫ ފިއުޗަރ ފައުންޑޭޝަން ކަޕް 2011 ގެ ކުޅުން އިއްޔެއާއި މިއަދުވެސް ކުރިޔަށް ދިޔައެވެ. އިއްޔެ ބައްދަލްކުރި ދެޓީމަކީ ކުރި ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ވިމްސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް އެވެ. މި މެޗްގެ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ދެ ޓީމަކުން ކުރެ އެއްވެސް ޓީމަކުން ލަޑެއްޖެހިފައެއްނުވެއެވެ. މި މެޗްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ވިމްސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ޖަރޒީނަންބަރ 16 ފައިސަލް އަޙްމަދު އެވެ.  

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
1 2 3 4 5 9