މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނުލިބި ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތައް ނުފުއްދޭނެ

ވެލިދޫ މުޙައްމަދު ޙަލީމް – އެމެރިކާގައި މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތީ ރައީސް އޮބާމާގެ ޕާޓީއަށް ރާއްޖޭގައި މިހާރު މިއޮތް ވެރިކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ވަޢުދުތަކެއްވެ، އެވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި ޙަވާލުވެ އޮތް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރިޔާސަތެކެވެ. ވުމާއެކު މިޕާޓީގެ ރިޔާސީ ވަޢުދުތައް ރައްޔިތުންނަށް ފުއްދައިދިނުމަކީ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެންވާ ކަމެކެވެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެކައްޗަކަށްވުމުގެ ބިރުވެރިކަން

އިބްރާހީމް މޫސާފުޅު / ވެލިދޫ ސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ވެރިކަން ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމަށް، ހެވަށް، ލާބައަށް ހެޔޮގޮތުގައި ޤާނޫނީގޮތުން ހިންގަން ރައްޔިތުން އިސްކޮށްފަވާ ފަރާތެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުންރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން ރައްޔިތުންގެ ވިންދާއެއްގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ބެނުންތަކާއި އެދުންތައް ސަރުކާރުން ހާސިލްކޮށްދެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލާ ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަންފާއަށް ލާބައަށް ތަނަވަސްކަމަށް، ހަމަޖެހުމަށް ޤާނޫނާއި ޤާނޫނު އަސާސީ ހަދާ ފަރާތެވެ. މިދެފަރާތް އެކައްޗަކަށް ވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ނުރައްކާއޮތީ މީންދުވަހަކު މިދެފަރާތް އެއްވުމުން ނެތް މިންވަރަކަށެވެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަމިއްލަ" ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑު"

މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީގު ކުރިއަށް އޮތް އާންމު އިންތިޚާބަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ތާރީޚީ އިންތިޚާބެކެވެ. ޕާޓީތަކުގެ batman forever dvd މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ކެމްޕޭންކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބުނު defending your life movie ފުރަތަމަ އާންމު އިންތިޚާބެވެ. ދާއިރާތައް ވަކިކުރެވި، އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ހޮވާ އިންތިޚާބުވެސް މެއެވެ. މިފަދަ އާކަންތައްތަކަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ފާހަގަކުރެވޭއިރު، ރައްޔިތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްވެސް އެބަހުއްޓެވެ. ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ގަބޫލުކުރުންތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
1 3 4 5