ވޮށުފިލާ: ހެޔޮބަހެއް ނޫނީ ނުބުނާށެވެ

ވެލިދޫ މުޙައްމަދު ޙަލީމް ޢަލީ އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައްދަލުކޮށްފައިމިވަނީ ތަޤްވާގެ މޫސުމެވެ. މިމޫސުމުގެ ދުވަސްތައް ގުނަމުން ދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތާއި ދުލުގެ ނުބައިކަމުން އެންމެހައި އަޚުންނާއި އުޚުތުން ސަލާމަތް ކުރެވޭތޯ ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދޫމަތަކޮށް ހިމޭން ކުރަންވާނެއެވެ. ޣީބަ ބުނުމާއި ނެތިމޮށުމުން އެހެނިހެން މީސްތަކުން ރައްކާތެރި ކުރަންވާނެއެވެ. އެހެނިހެން މުސްލިމުންގެ މުޅަމަސް ކެއުމުން ދުރުހެލިވާންޖެހެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވޮށުފިލާ: ވެހޭތާ ފެންނަގާށެވެ

ވެލިދޫ މުޙައްމަދު ޙަލީމް ޢަލީ އަޅުގަނޑުމެންނާއި މިހާރު ބައްދަލުކޮށްފައި މިވަނީ ބަރަކާތްތެރި ރަމްޟާން މަހެވެ. އެނގިކަށަވަރުވާ ގޮތުގައި ރަމަޟާން މަހަކީ ހެޔޮކަމާއި ދަރުމާއި ސަވާބުގެ މައްސަރެވެ. ރަޙުމަތާއި މަގުފިރަތުގެ މައްސަރެވެ. މިމައްސަރުގެ ދަރުމައާއި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ޝާމިލުކުރެއްވުންއެދި ދުޢާކުރަމެވެ. މަރުހަބާކިޔަމެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ބަލަންވީ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަކަށްނޫނެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ގާބިލްކަމަށެވެ

download pleasure of your company the aka wedding daze online september dawn online download silent trigger movie އަޙުމަދު ނާއިފް / ނ.ވެލިދޫ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގިނަ ޕާޓީތަކެއް ވާދަކުރެވޭ ގޮތައްބާއްވާ ޤާނޫނުހަދާ މަޖުލީހުގެ އިންތިހާބު ފެށުމުގެ ވަގުތުމިވަނީ ކުޑަތަން ވާންފަށާފައެވެ. އިންތިހާބާއި ވިދިގެން ތަފާތު ވާހަކަތައް މިދަނީ މިދިވެހި ވެށީގައި ފެންމަތިވަމުންނެވެ. ދިމިކުރާތީ ނިޒާމެއްގައި މިފަދަވާހަކަތަކާއި ހިޔާލުތައް ފާޅުކުރެވުމަކީ މިކަންއޮންނާނެ އަދި އޮންނަންޖެހޭނެވެސްގޮތެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަހަރެންގެ ގަލަމުން: ވެލިދޫގެ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ޕްލޭން މުރާޖައާކުރަން ޖެހިފައި

ulcerative colitis and singulair with adderall xr effexor xr taking ވެލިދޫ ތަރައްގީ ކުރުމުގައި މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބައިވަރު އެބަހުއްޓެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ ވެލިދޫ މިހާތަނަށްވެސް ތަރައްގީވަމުން އައިސްފައިވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޕްލޭންކޮށްގެން ވެލިދޫއަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމުން އެނގިގެންދެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދެންވެސް ހޮވަންވީ އަލިބެ ތޯއެވެ؟

-މެންބަރުކަމުގެ މުސާރައިން މިވީހާތަނަށް ދެމިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ އަލިބެއަށް ލިބިފައިވޭ މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނ.އަތޮޅުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަގާމު، ނ.ހޮޅުދޫ އަލީ މުޙައްމަދު (އަލިބެ) ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާތާ 20 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތުގައި އަލިބެއަށް ކުޅެވުނު މާބޮޑު ރޯލެއް ނެތެވެ. އެހާ ގިނަދުވަހު މަޖިލީހުގެ ގޮނޑީގައި އިންނަވައިގެން ކުރެއްވި ކަމަކީ “ގޮނޑި ހޫނުކުރުމޭ” ދަންނަވާކަށް ނެތީމެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
1 2 3 4 5