އަހަރެންގެ ގަލަމުން: ބިން ހިއްކުމަށްފަހު ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރަންވީ ނޫންތޯ؟

ސަރުކާރުން ވަނީ ނ.ވެލިދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ހެދުމަށް ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. ނަރުދަމާ އަކީ ކޮންމެ ރަށަކަށް ވެސް މުހިއްމު އެއްޗަކަށްވާއިރު ވެލިދޫގެ ތަރައްގީއަށް ބަލަންޏާ، ވެލިދޫ އަށް ވެސް ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ވަރަށް މުހިއްމެވެ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުދެކޭ ގޮތުގައި މިއަދު ވެލިދޫ ރައްޔިތުންނަށް ނަރުދަމާއަށްވުރެ މުހިއްމުވާނީ ބިން ހިއްކުމެވެ.

Read more

ވޮށުފިލާ: ހެޔޮބަހެއް ނޫނީ ނުބުނާށެވެ

ވެލިދޫ މުޙައްމަދު ޙަލީމް ޢަލީ އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައްދަލުކޮށްފައިމިވަނީ ތަޤްވާގެ މޫސުމެވެ. މިމޫސުމުގެ ދުވަސްތައް ގުނަމުން ދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތާއި ދުލުގެ ނުބައިކަމުން އެންމެހައި އަޚުންނާއި އުޚުތުން ސަލާމަތް ކުރެވޭތޯ ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދޫމަތަކޮށް ހިމޭން ކުރަންވާނެއެވެ. ޣީބަ ބުނުމާއި ނެތިމޮށުމުން އެހެނިހެން މީސްތަކުން ރައްކާތެރި ކުރަންވާނެއެވެ. އެހެނިހެން މުސްލިމުންގެ މުޅަމަސް ކެއުމުން ދުރުހެލިވާންޖެހެއެވެ.

Read more

ވޮށުފިލާ: ވެހޭތާ ފެންނަގާށެވެ

ވެލިދޫ މުޙައްމަދު ޙަލީމް ޢަލީ އަޅުގަނޑުމެންނާއި މިހާރު ބައްދަލުކޮށްފައި މިވަނީ ބަރަކާތްތެރި ރަމްޟާން މަހެވެ. އެނގިކަށަވަރުވާ ގޮތުގައި ރަމަޟާން މަހަކީ ހެޔޮކަމާއި ދަރުމާއި ސަވާބުގެ މައްސަރެވެ. ރަޙުމަތާއި މަގުފިރަތުގެ މައްސަރެވެ. މިމައްސަރުގެ ދަރުމައާއި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ޝާމިލުކުރެއްވުންއެދި ދުޢާކުރަމެވެ. މަރުހަބާކިޔަމެވެ.

Read more

ބަލަންވީ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަކަށްނޫނެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ގާބިލްކަމަށެވެ

download pleasure of your company the aka wedding daze online september dawn online download silent trigger movie އަޙުމަދު ނާއިފް / ނ.ވެލިދޫ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގިނަ ޕާޓީތަކެއް ވާދަކުރެވޭ ގޮތައްބާއްވާ ޤާނޫނުހަދާ މަޖުލީހުގެ އިންތިހާބު ފެށުމުގެ ވަގުތުމިވަނީ ކުޑަތަން ވާންފަށާފައެވެ. އިންތިހާބާއި ވިދިގެން ތަފާތު ވާހަކަތައް މިދަނީ މިދިވެހި ވެށީގައި ފެންމަތިވަމުންނެވެ. ދިމިކުރާތީ ނިޒާމެއްގައި މިފަދަވާހަކަތަކާއި ހިޔާލުތައް ފާޅުކުރެވުމަކީ މިކަންއޮންނާނެ އަދި އޮންނަންޖެހޭނެވެސްގޮތެވެ.

Read more

އަހަރެންގެ ގަލަމުން: ވެލިދޫގެ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ޕްލޭން މުރާޖައާކުރަން ޖެހިފައި

ulcerative colitis and singulair with adderall xr effexor xr taking ވެލިދޫ ތަރައްގީ ކުރުމުގައި މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބައިވަރު އެބަހުއްޓެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ ވެލިދޫ މިހާތަނަށްވެސް ތަރައްގީވަމުން އައިސްފައިވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޕްލޭންކޮށްގެން ވެލިދޫއަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމުން އެނގިގެންދެއެވެ.

Read more
1 2 3 4 5