އަހަރެންގެ ގަލަމުން : ނަރަކަ ވެލިދޫ އަކީ ކޮބާ؟

“ނަރަކަ ވެލިދޫ” އަކީ ކޮބައިކަމެއް ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. ގިނަ މީހުން ހީކުރަނީ “ނަރަކަ ވެލިދޫ” އަކީ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި، ނ.އަތޮޅު ވެލިދޫއަށް ކިޔާނަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ހީކުރާ މީހުން، ވެލިދޫ ރައްޔިތުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ތިއީ ނަރަކަ ވެލިދޫ މީހެކޭ ބުނެއުޅެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިސް ފްރާންސްގެ ބައިވެރިން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

މިސް ފްރާންސް 2011 އަށް ވާދަ ކުރާ 33 އަންހެން ކުދިން މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ. މިސް ފްރާންސްގެ ބައިވެރިންނަށް މާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ކިޔާފައި ވަނީ ރަތްދޫލައިގެ މަރުހަބާ އެކެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރި ގްރޫޕާ އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭބާއްވާ ގޮތަށް ޖައްސަވައިފި

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕާ އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް މަރުހަބާދެންނެވުމަށްއެޕާޓީގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޖިލީހުގައި ވަކިމީހެއްގެ ގޮޑިހުރޭތަ؟

ވެލިދޫ މުޙައްމަދު ޙަލީމް މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން ހުއްޓާލަން ޖެހުނީ އައްޑު އަތޮޅު ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ އަލްހާން ފަހުމީ ވާހަކަ ދައްކަން ތެދުވެވަޑައިގެން ހުންނަވަނިކޮށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީ.އާރ.ޕީ) ގެ ޒުވާނުންގެ ގޮފީގެ ރައީސް ގަލޮޅު ދެކުނުދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް، އަލްހާންގެ ގަޔަށް އަތްލެއްވުމުގެ ސަބަބުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކޮޅަށް ތެދުވެ ވަޑައިގެން މަޙްލޫފާ ދިމާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ފެށުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވެލިދޫ ދޮންޢަލި މުޙައްމަދު – ޑިމޮކްރަސީގެ ބަޠަލެއް

ވެލިދޫ މުޙައްމަދު ޙަލީމް ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގެ ދިގުތާރީޚުގައި ރައްޔިތުންދޭ ވޯޓްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންއައީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ. ރައީސް މައުމޫނު ވެރިކަމުގައި ހުންނަށް ނުފެންނަކަމަށްބުނެ، ރަސްގެޖަހައި، ރަށުގެ ވޯޓު ފޮއްޓަށްވައްޓާލާ ވޯޓަށް ވާގޮތެއްނޭނގެއެވެ. ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރެވޭއިރު ރަށުގެ ވޯޓް ފޮށީގެ ނަތީޖާ ހަމަ ސައްތައިން ސައްތަ ރައީސް މައުމޫނަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށްވެއެވެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
1 2 3 5