ސަރުކާރު ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ނާމާންކަމަށް ނިމުމެއް ނެތެވެ

އަމާންކަމުގެ ސުވަރުގޭގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރަމުން އައި ދިވެހިރާއްޖެ މިހާރު މިވަނީ ނާމާންކަމުގެ ނަރަކައިގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެވޭ ހިސާބަށް ކަންހިނގާފައި ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް މާރާމާރީ ހިންގުމާއި ބޮޑެތި ޖިސްމާނީ އަނިޔާތައް ދިނުން މިވަނީ އާންމުވެފައެވެ. އެ ނުރައްކަލުގެތެރޭގައި ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ލިބޭ މީހުންނާއި، މިދުނިޔެ ދޫކޮށްދާ މީހުންގެ އަދަދު މިދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

Read more

އަހަރެންގެ ގަލަމުން : ނަރަކަ ވެލިދޫ އަކީ ކޮބާ؟

“ނަރަކަ ވެލިދޫ” އަކީ ކޮބައިކަމެއް ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. ގިނަ މީހުން ހީކުރަނީ “ނަރަކަ ވެލިދޫ” އަކީ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި، ނ.އަތޮޅު ވެލިދޫއަށް ކިޔާނަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ހީކުރާ މީހުން، ވެލިދޫ ރައްޔިތުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ތިއީ ނަރަކަ ވެލިދޫ މީހެކޭ ބުނެއުޅެއެވެ.

Read more

އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރި ގްރޫޕާ އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭބާއްވާ ގޮތަށް ޖައްސަވައިފި

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕާ އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް މަރުހަބާދެންނެވުމަށްއެޕާޓީގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

Read more

މަޖިލީހުގައި ވަކިމީހެއްގެ ގޮޑިހުރޭތަ؟

ވެލިދޫ މުޙައްމަދު ޙަލީމް މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން ހުއްޓާލަން ޖެހުނީ އައްޑު އަތޮޅު ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ އަލްހާން ފަހުމީ ވާހަކަ ދައްކަން ތެދުވެވަޑައިގެން ހުންނަވަނިކޮށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީ.އާރ.ޕީ) ގެ ޒުވާނުންގެ ގޮފީގެ ރައީސް ގަލޮޅު ދެކުނުދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް، އަލްހާންގެ ގަޔަށް އަތްލެއްވުމުގެ ސަބަބުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކޮޅަށް ތެދުވެ ވަޑައިގެން މަޙްލޫފާ ދިމާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ފެށުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

Read more
1 2 3 5