އޫރު ރޯގާގެ ވަބާ

އޫރު ރޯގާއަކީ، ގާތްގަނޑަކަށް މީގެ ސާޅީސް އެއް އަހަރު ކުރިއްސުރެ، ދުނިޔެއާ ކުރިމަތިވި މިފަދަ ފުރަތަމަ ވަބާ ކަމަށް ވެދާނެއެވެ. 1968 ވަނަ އަހަރު، “ހޮންކޮންގ ރޯގާ” ގެ ވަބާ ދުނިޔެއަށް ފެތުރުނެވެ. އެފަހަރު، އެ ރޯގާގެ ޝިކާރައަކަށްވެ، ދުނިޔެއިން އެއް މިލިޔަން މީހުން މަރުވިއެވެ. ނަމަވެސް، މިހާރުގެ މީޑިއާއިން ބިރުވެރިކަން ފެތުރޭ ފަދައިން އޭރަކު ނުފެތުރެއެވެ. މިހާރު މިވަނީ، އިންޓަރނެޓާއި ސެޓެލައިޓާއި ޓީވީގެ ޒަރީއާއިން މުޅި ދުނިޔެ ކުޑަކުޑަ އަވަށަކަށް ވެފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އޫރު ރޯގާއާބެހޭ ބައެއް ސުވާލާއި ޖަވާބު

އޫރު ރޯގާ އަކީ ކޮބާ؟ އޫރު ރޯގާއަކީ، އޫރުގެ ނޭވާލުމުގެ ނިޒާމަށް ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ. އޫރުތަކަކަށް މި ބަލި ޖެހުމުން، އެތަކެތީގެ ބަލި ޙާލު ވަރަށް ބޮޑުވެއެވެ. ނަމަވެސް ވަރަށް ނާދިރު ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ މަރެއް ނުވެއެވެ. ޢާއްމު ގޮތެއްގައި މި ބަލި ފެތުރެނީ ޚަރީފު މޫސުމާއި ފިނި މޫސުމުގައެވެ. ނަމަވެސް، އެ ދެ މޫސުމް ނޫން ދުވަސްތަކެއްގައި ވެސް މި ބަލި ފެތުރުމަކީ ވެދާނެ ކަމެކެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ނ.އަތޮޅު ދެމެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް އެންމެ ފަރުވާ ބަހައްޓަވަނީ ކޮން މެންބަރެއް؟

download still waiting dvd ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަލްސާތަކަށް ނ.އަތޮޅުގެ ދެމެންބަރުން، އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޢަލީ މުޙައްމަދު ވަޑައިގަންނަވާފައިވާގޮތުގެ ހާޒިރީ ތަފްސީލަށް ބަލައިލާއިރު އެންމެ ގިނަ ޖަލްސާތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ އަލީ މުޙައްމަދެވެ. 2008 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ޖުމްލަ 108 ޖަލްސާ ގެތެރެއިން 104 ޖަލްސާގައި އަލީ މުޙައްމަދު ބައިވެރިވެޑައިގަންނަވާފައިވާއިރު، އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވަނީ 83 ޖަލްސާގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
1 5 6 7