ލައިލަތުލް ގަދުރުވިލޭރޭގެ ދުއާ

    ރޯދަމަހުގެ ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުންގޮސް ރަމަޟާން މަހުގެ އެންމެ ބަރަކާތްތެރި ފަހުދިހައިގެ ދުވަސްތައް އަޅުގަނޑުމެންނާ މިވަނީ ބައްދަލުކޮއްފައެވެ،އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޅުކަމުގެ ވަގުތުތައް ގިނަކޮށް އައިހިއްވަރެއްލާ ލައިލަތުލް ގަދުރުވިލޭރޭ ހޯދުމަށް ގަދައަޅާ މަަސައްކަތް ކުރާށެވެ.އެރެއަކީ 83 އަހަރުގެ ސަވާބު ލިބޭރެއެވެ.އަދި މިރެއަކީ ރަމަޟޯންމަހުގެ ފަހުގެ ދިހައިގެ  ރޭތަކުން  އޮނަހިރި ރެޔެއްކަމަށް އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ.އައިސަތުގެފާނު މުހައްމަދުގެ ފާނުގެ ކިބައިން ލައިލަތުލް ގަދުރު ވިލޭރޭ ކިޔާނޭ ދުަޢާއެއް އެެއްސެވިއެވެ.އެހިނދު  ރަސޫލާ ވިދާލުވިިއެވެ.      

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އޯލެވެލްގަ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ވެލިދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ހޯދަައިފި

އަހަރު ބޭއްވި ޖީސީ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ވެލިދޫ ސްކޫލެގެ ދަރިވަރުން ރަންވަނަތަކެއް ހޯދައިފި.ވެލިދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަކުވަނީ މުޅި ރާއްޖޭން ދެވަނަ އަދި ދުނިޔެއިން 3 ވަނަ ހޯދާފަ.ވޭތުވެދިޔަތަނަށް ބަލާއިރު މީވަރަށްރަނގަޅު ކާމިޔާބީއެއްކަން ޔަގީން.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެސްފޯ ސަމްސަން އިން ދައްކާލައިފި

ސަމްސަންގު އެސްފޯ ރިލީޒްކުރުމަށް ނިއުޔޯރކުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ފޯންގެ ފީޗާރސްތައްވަނީ ދައްކާލާފަ،  މިގޮތުން އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވުނު ފިޗާއަކީ އައި ސްކުރޯލް އަދި ސުމާރޓް ޕޯސް ފީޗާއެވެ.ސްމާރޓް ސްކުރޯލް އަކީ ލޮލުގެ އިސާރާތުން  ސްކުރޯލް ކުރެވޭ ފީޗާއެއް.މީގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްބޭނުމަކީ އެއްޗެއް ކިޔަމުންދާއިރު ލޮލުގެ އިސާރާތުން ޕޭޖް ސްކުރޯލް ކުރެވޭތީއެވެ.އަދި މީގެ އިތުރުން ސްމާޓް ޕޯސްއަކިވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަ ފީޗާއެއް.މިފީޗާގެ އެންމެބޮޑު އެއްބޭނުމަކީ ވީޑިއޯއެއް ބަލަމުންދާއިރު ފޯނާ ދުރަށް ދިއުމުން ވަގުތުން ވީޑިއޯ ޕޯސް ކުރުން ނުވަތަ އެހެން ދިމައަކަށް ބެލުމުން  އޮޓޯއިން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވިންޑޯސް 8

މައިކުރޯ ސޮފްޓް އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު އޯއެސްގެ ނަމަކީ ވިންޑޯސް 8 މިއޯއެސް  އަކީ ކުރީގެ އޯއެސްތަކާ އަޅާބަލާއިރު މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށް އުފައްދާފއިވާ ސޮފްޓްވެއާއް.މި ސޮފުޓްވެއާރ ޑިޒައިންކޮށްފައިވަނީ ޓަޗް ސްކުރީންބޭނުންކޮއްގެން ސޮފްޓްވެއާރ ބޭނުން ކުރާގޮތަށެވެ.އެންމެ ބޮޑަށް އެއްގޮތްވަނީ އެޕަލް އައިޕެޑާއެވެ.ވިންޑޯސް އެއިޓް  ލޯންޗް ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮއް ހަފުލާއެއްގަ އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކް ސިޓީގަ.ވިންޑޯސް އެއިޓްގެ ދެ ވަރސަން އެއް ލިބެން ހުރެ،އެއީ ވިންޑޯސް އެއިޓް އަދިވިންޑޯސް އާރުޓީ.މިދެވާރސަން ފަރުމާ ކުރެވިފައިވަ ގޮތައް ބަލާއިރު ވިންޑޯސް އެއިޓް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވަނީ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޢާހަދާ

ވެލިދޫ މުޙައްމަދު ޙަލީމް ފެށުން އިސްލާމް ދީނަކީ ރަޙުމަތާއި އަޅާލުމުގެ ދީނެވެ. މި ދީނުގައި ވަކި މީހަކަށް ވަކި ނަޞްލަކަށް ބެލުމެއް ނެތެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ ކުރިމަތީގައި އެންމެންނީ ހަމަހަމަބައެކެވެ. އެހެންކަމުން އިސްލާމީ ގުޅުންތަކުގެ ދާއިރާގައި ޣައިރު މުސްލިމުންނާއި ގުޅުންތައް ތަންޒީމު ކުރަންވީ ގޮތް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. އިހުގެ ލިޔުންތަކުން އެނގޭގޮތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގާނޫނުގެ އޮނިގަނޑެއް އައުމުގެ ކުރީގައި އޭރު ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އައީ އިސްލާމީ ޤާނޫނީ ތަޖުރިބާކާރު މުފައްކިރުންގެ ލަފައާއި، އިރުޝާދު ދަށުންނެވެ. އެހެނީ އިސްލާމީ ދީނުގެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
1 2 3 7