ކަރުނަ ވީބޭވަފާ" މާނައެއް ދޭހަވޭބާ؟"

download love is the drug އަޙުމަދު ނާއިފް / ނ.ވެލިދޫ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މިހާރު އެންމެގިނައިން އެނަމެއްގެ އަޑު އިވޭނަމަކީ ކަރުނަވީ ބޭވަފާ މިނަމެވެ. އެހެނަސް މިނަމާއި ދޭތެރޭ ފުންކޮށް ވިސްނާލެއްވީ ކިތައްބެފުޅުންތޯއެވެ؟ ފުރަތަމަވެސް އެނަމުގެ އަޑުއަޅުގަނޑުގެ ކަންފަތުގައި ޖެހުނުދުވަހަކީ އެނަމަކާއި ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރު ހުއްޓިގެންދިޔަ ނަމެކެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިއްޔެރެއިން ފެށިގެން "ހިތްރޮއްވާނުލާ" ގެ ޝޯވތައް ކުރިއަށް

mannequin movie download because of winn dixie dvd -މިފިލްމަކީ މުއާ އަށްޓަކައި ހަދައިދީފައިވާ ފިލްމެއް: ޔޫއްޕެ ދެކެދެކެވެސް ޕްރޮޑަކްޝަނުން އުފެއްދި 5 ވަނަ ފީޗަރ ފިލްމު “ހިތްރޮއްވާނުލާ” މިމަހުގެ 10ކުން ފެށިގެން އޮލިމްޕަހުގައި އަޅުވާފާއިވާއިރު މިހާތަނަށް 7 ޝޯވ ވަނީ ހައުސްފުލް ވެފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދޮނައެރި ކަނޑޫދޫ

ލިޔުނީ: ޝަކީލާ ޙާމިދު ބިޖިލީގެ ހއ.ކެލާ އިހުދިވެހިންނަކީ ބޭސްވެރިކަމުގެ ޑޮކްޓަރީ ފަރުވާ ދަންނަ ބައެއްނޫނެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް އެމީހުންގެ ހަތިޔާރަކީ ފަންޑިތައެވެ. ބަލިބައްޔާއި، ދަނޑުވެރި ކަމުގައާއި، މަސްވެރި ކަމުގައާއި، އަދި މިނޫނަސް ދިރިއުޅުމާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއްގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޮސްކަރ އެވޯޑްގެ ކާމިޔާބީތައް

-އެންމެ ގިނަ އެވޯޑް ލިބުނީ ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނަރ އަށް އެކަޑަމީ އޮފް މޯޝަން ޕިކްޗަރ އަރޓްސް އެންޑް ސައިންސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހިތްވަރުދެއްވައި އެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ އަދި ދުނިޔޭގައި މިހާރު ދެވޭ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑް ކަމުގައިވާ އެކަޑަމީ އެވޯޑް (އޮސްކަރ) ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
1 2 3