ކުއްލި ޚަބަރު: ކާތަކެތި ގޯސްކަމަށްބުނެ ކުރުބާ މޯލްޑިވްސްގެ މުއައްޒަފުން ހަޅުތާލެއް ކުރަބުން އެބަދޭ

17.00: ކުރުބާ މޯލްޑިވްސްގެ މުއައްޒަފުންނަށް މިރޯދަމަހު ކާންލިބޭ އެއްޗިއްސާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އެރަށުގެ ގިނައަދަދެއްގެ މުއައްޒަފުން ހަޅުތާލުކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް ވީއޯއަށް އިތުބާރުހުރި ގޮތެއްގައި މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

Read more

ޅެން: ޖަވާބު ސުމެއް

“ހިތާމޭ ހިބައިން ލިޔެދިނީމާ ނުވީހޭ ފިތާ ފިތުގެ ހިތި ނާތުލާ ހަމަ ނުވީހޭ ލެޔާ ނާރު އެކުގައި ވެދުންކޮށް ދިނީމާ ހެޔާ ބުއްދި އެކުގައި ނުގެންގޮސް ނުވީހޭ” ފަރެސް ޢާމިރު

Read more

ކަރުނަ ވީބޭވަފާ" މާނައެއް ދޭހަވޭބާ؟"

download love is the drug އަޙުމަދު ނާއިފް / ނ.ވެލިދޫ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މިހާރު އެންމެގިނައިން އެނަމެއްގެ އަޑު އިވޭނަމަކީ ކަރުނަވީ ބޭވަފާ މިނަމެވެ. އެހެނަސް މިނަމާއި ދޭތެރޭ ފުންކޮށް ވިސްނާލެއްވީ ކިތައްބެފުޅުންތޯއެވެ؟ ފުރަތަމަވެސް އެނަމުގެ އަޑުއަޅުގަނޑުގެ ކަންފަތުގައި ޖެހުނުދުވަހަކީ އެނަމަކާއި ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރު ހުއްޓިގެންދިޔަ ނަމެކެވެ.

Read more

އިއްޔެރެއިން ފެށިގެން "ހިތްރޮއްވާނުލާ" ގެ ޝޯވތައް ކުރިއަށް

mannequin movie download because of winn dixie dvd -މިފިލްމަކީ މުއާ އަށްޓަކައި ހަދައިދީފައިވާ ފިލްމެއް: ޔޫއްޕެ ދެކެދެކެވެސް ޕްރޮޑަކްޝަނުން އުފެއްދި 5 ވަނަ ފީޗަރ ފިލްމު “ހިތްރޮއްވާނުލާ” މިމަހުގެ 10ކުން ފެށިގެން އޮލިމްޕަހުގައި އަޅުވާފާއިވާއިރު މިހާތަނަށް 7 ޝޯވ ވަނީ ހައުސްފުލް ވެފައެވެ.

Read more

ދޮނައެރި ކަނޑޫދޫ

ލިޔުނީ: ޝަކީލާ ޙާމިދު ބިޖިލީގެ ހއ.ކެލާ އިހުދިވެހިންނަކީ ބޭސްވެރިކަމުގެ ޑޮކްޓަރީ ފަރުވާ ދަންނަ ބައެއްނޫނެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް އެމީހުންގެ ހަތިޔާރަކީ ފަންޑިތައެވެ. ބަލިބައްޔާއި، ދަނޑުވެރި ކަމުގައާއި، މަސްވެރި ކަމުގައާއި، އަދި މިނޫނަސް ދިރިއުޅުމާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއްގައެވެ.

Read more
1 2 3 4