ވެލިދޫ ފިއުޗަރ ފައުންޑޭޝަން ކަޕް 2011: ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ސްޓިލް ރެޑާއި ހިޔާލީ ނިރު

ވެލިދޫ ފިއުޗަރ ފައުންޑޭޗަނުން އިންތިޒާމުކުރާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް “ވެލިދޫ ފިއުޗަރ ފައުންޑޭޝަން ކަޕް 2011′ ގެ ފުރަތަމ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރަނީ ‘ސްޓިލް ރެޑް’ އާއި ‘ހިޔާލީ ނިރު’ އެވެ.

Read more

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ހުރި ދުވަސްވީ ފަތްކޮޅުތަކެއް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖާ މިއަދު ރަސްމީކޮށް ޙަވާލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ހުރި ދުވަސްވީ ފަތްކޮޅުތަކެއް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖާ މިއަދު ރަސްމީކޮށް ޙަވާލުކުރައްވައިފިއެވެ. ޤައުމީ ދާރުލްއާޘާރުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވެވި މިރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، މިފަތްކޮޅުތައް ޙަވާލުކުރެއްވުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚަޒާނާގައި ހުރި ތާރީޚީ މަޢްލޫމާތުތަކާއި، ޢާންމުކޮށް ފެންނަންހުރި މަޢްލޫމާތުތަކުގެ ޢަދަދު ދެގުނައަށް އިތުރުވެގެން ހިނގައްޖެ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

Read more

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާވެސް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން ހުއްޓާލައިފި

9.24: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާވެސް މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެ، ނިޒާމީ އޮއިވަރުގައި  ޖަލްސާ ތާށިވުމާއި ގުޅިގެން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން ހުއްޓާލައިފިއެވެ.

Read more

ކުއްލި ޚަބަރު: ފަންސަވީސް ޑޮލަރު ނެގުމާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ހުށައެޅި މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްފި

މާލޭ އިންޓަރނެޝަނަލް  އެއާޕޮޓް ހިންގުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިންޑިޔާގެ ޖީއެމްއާރު ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށް އެއޯޕޮޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ބޮލަކަށް 25 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނެގުމަށް ސަރުކާރާއި ޖީއެމްއާރު ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި އޮންނާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ހުށައެޅި މައްސަލަ ކޯޓަށް އަދި ބަލައިގަނެވެން ނެތްކަމަށް މަދަނީ ކޯޓުން ދާދި ދެންމެއަކު ނިންމައިފިއެވެ.

Read more
1 2 3 4