ރަތްކުލައިގެ ފިނިފެންމަލަކުން އަހަންނަށް މަރުހަބާކީ އެޗް .އައި. ވީއެވެ

މިވާހަކަޔަކީ އެއިޑްސްގެ ޝިކާރަޔަކަށްވެފައިވާ ކުއްޖެއްގެ ދުލުންކިޔައިދީފައިވާ ހަޤީޤީ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. މިހާރުމިކުއްޖާވަނީ މިދުނިޔޭގެ ހަޔާތާއި ޢަލްވަދާޢު ކިޔާފައެވެ. އެއީމީގެ ފަސްވަރަކަށް އަހަރުކުރިއެވެ. އަހަރެންގެ ހަޔާތުގެ އެންމެޒުވާންދުވަސް ވަރެވެ. މަދަރުސީ ހަޔާތްނިއްމާލުމަށްފަހު އަހަރެން އެންމެގަޔާވި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ވަރަށް ރަނގަޅުވަޒީފާއެއް އަހަރެންހޯދީމެވެ. ރިސޯޓެއްގެ ވާރޓަރ ސްޕޯރޓް ސްކޫލްގެ ވަޒީފާއެކެވެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

“ޝަވަލް ބްލޯ ރަންދެލި ވެލިދޫ ފިއުޗަރ ފައުންޑޭޝަން ކަޕް 2011 ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ނިމި ޓީމްތައް ސެމީ އަށް

  ޝަވަލް ބްލޯ ވެލިދޫ ފިޔުޗަރ ފައުންޑޭޝަން ކަޕްގެ ކުޅުން މިއަދުވެސް ކުރިޔަށް ދިޔައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައްދަލްކުރި ދެޓީމަކީ ކުރި ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި އެފް.ސީ ލީޑްސްޓަރ އެވެ. މިއަދު ހަވީރު ކުރިޔަށް ދިޔަ މި މެޗްގެ ވަގުތު ހަމަވިއިރު 02 ލަނޑު 01 ލަނޑުން މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ކުރި ސްޕޯޓްސް ކުލަބެވެ. މި މެޗްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ކުރި ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ޖަރޒީނަންބަރ 15 ޢަލީ އަސްރަފް އެވެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޝަވަލް ބްލޯ ވެލިދޫ ފިޔުޗަރ ފައުންޑޭޝަން ކަފް ގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ސްޓިލް ރެޑާއި ހިޔާލީ ދަތުރު ކޮއްފި

ޝަވަލް ބްލޯ ރަންދެލި ވެލިދޫ ފިއުޗަރ ފައުންޑޭޝަން ކަޕް 2011 ގެ ކުޅުން އިއްޔެއާއި މިއަދުވެސް ކުރިޔަށް ދިޔައެވެ. އިއްޔެ ބައްދަލްކުރި ދެޓީމަކީ ކުރި ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ވިމްސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް އެވެ. މި މެޗްގެ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ދެ ޓީމަކުން ކުރެ އެއްވެސް ޓީމަކުން ލަޑެއްޖެހިފައެއްނުވެއެވެ. މި މެޗްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ވިމްސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ޖަރޒީނަންބަރ 16 ފައިސަލް އަޙްމަދު އެވެ.  

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެވޯޑް 2011: އެންމެ މޮޅު ސަޕޯޓިންގ އެކްޓަރަކީ ވެލިދޫ މުއާ

–   އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކަށް ހޮވުނީ ‘ހެޕީ ބާތު ޑޭ‘ އެންޝޯންޓާ މޯލްޑިވްސް ފިލް އެވޯޑް 2011 ގެ އެންމެ މޮޅު ސަޕޯޓިންގ އެކްޓަރަކަށް ވެލިދޫ ގެ ހުނަރުވެރި ކުޅަދާނަ ފިލްމީ ބަޠަލު ޢަބްދުﷲ މުޢާޒު (މުއާ)  ހޯދައިފިއެވެ.. މުއާއަށް މިމަގާމު ލިބުނީ ފިލްމު ‘ހޮިތްރޮއްވައިނުލާ’ ގައި އޭނާ ދައްކާފައިވާ ކުޅަދާނަ ހުނަރަށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވެލިދޫ ފިއުޗަރ ފައުންޑޭޝަން ކަޕް 2011: ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ސްޓިލް ރެޑާއި ހިޔާލީ ނިރު

ވެލިދޫ ފިއުޗަރ ފައުންޑޭޗަނުން އިންތިޒާމުކުރާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް “ވެލިދޫ ފިއުޗަރ ފައުންޑޭޝަން ކަޕް 2011′ ގެ ފުރަތަމ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރަނީ ‘ސްޓިލް ރެޑް’ އާއި ‘ހިޔާލީ ނިރު’ އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
1 2 3