މަރުވުމަށްފަހު އިންސާނާ އަލުން ދިރުއްވުމާމެދު އަދުގެ ސައިންސް ހެކިވުން – ފުރަތަމަ ބައި

އަޙުމަދު މުޙައްމަދު / ނ.ވެލިދޫ download mama s boy online ދިރޭ ތަކެތީގެ ނަސްލު އާލާވެ ޒަމާންތަކަށް ދެމިގެން އަންނަ އައުމާއި، ދުނިޔެމަތީގައިވާ ދިރުންހުރި ކޮންމެ އެއްޗެއް ނެތި ފަނާވެދާ ދިއުމަކީ އިލާހީ ޤާނޫނެވެ. ކައުނީ ޤާނޫނެވެ.

Read more

އިސްލާމް ދީނުގައި މައިންނަށް ދީފައިވާ އަޙައްމިޔަތު މިއަދުގެ ސައިންސް ހެކިދެއެވެ

އަޙުމަދު މުޙައްމަދު / ނ.ވެލިދޫ އިންސާނާ ވުޖޫދަށް ނެރުއްވައި، އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅު ބިންމަތީގައި ލެހެއްޓެވުމަށްޓަކައި ﷲ ސުބަޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަނީ އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު މެދުވެރިކުރައްވާފައެވެ.

Read more
1 3 4 5