ކުޑަފުނަފަރު ރިޒޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތަކު އިސްލާމް ވެއްޖެ

ނ. އަތޮޅު ކުޑަފުނަފަރު ރިޒޯޓްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތެއް އިސްލާމަވެއްޖެއެވެ.  ޢުމުރުން 32 އަހަރުގެ ކްރިސްޓިއަން ދީނުގެ ހަރީ ކްރިޝްނަން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އިސްލާމްވީ ކުޑަފުނަފަރުގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދުވަހަކުވެސް ގުރުއާން ނާންދާނެކަމަށް ޓެރީ ޖޯންސް ބުނެފި

އެމެރިކާގެ ވޯލްޑް ޓްރޭޑް ސެންޓަރަށް ހަމަލާ ދިންތާ ނުވަ އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް އެ ގައުމުގެ ފައްޅިއަކުން މިއަދު ގުރުއާން އެންދުމަށް ކުރި މަސައްކަތް އެންމެފަހުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ. ފްލޮރޮޑާގައި ހުންނަ ކުޑަ ފައްޅިއަކުން ރާވާފައިވާ، ގުރުއާން އެންދުމުގެ ހަރަކާތް ކެންސަލްކޮށްފައި މި ވަނީ އެ މައްސަލާގައި އިސްލާމީ ގައުމުތަކުންނާއި ދީނީ ޖަމާއަތްތަކުގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ ވެރިންގެ ފަރާތުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ފިއްތުންތަކެއް ކުރިމަތިވުމަށް ފަހުގަ އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަދަބުތައް

ޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ ޝައްކެއްވެސް ނެތް ގޮތުގައި މުސްލިމަކު އޭނާގެ ޘަވާބުގެ ތިލަފަތް ބަރު ކުރުމުގައި، ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ވަސީލަތެވެ. އަދި އެންމެ މާތް އެއް އަޅުކަމެވެ. ޤުރުއާނަކީ މާތް ﷲގެ ކަލާމްފުޅެވެ. އިންސާނުންނަށް ހިދާޔަތް ދައްކައިދޭ ފޮތެވެ. އެއިން ކިޔަވާ ކޮންމެ އަކުރަކީ ލިބޭ ދިހަ ޘަވާބު ކަމުގައި ރަސޫލާ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވާ ފޮތަކީވެސް ހަމަ ޤުރުއާނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރޯދަ މަހާއި އިސްތިގްބާލު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

މާތް ޞަޙާބީންނާއި އެބޭކަލުންނަށް ތަބަޢަވެވަޑައިގެންނެވި ތާބިޢީން އަދި އޭގެ ފަހުން ވަޑައިގެންނެވި ސަލަފުއްޞާލިޙުން ރަމަޟާން މަހާއިމެދު ވަރަށް ޚާއްޞަ އަހައްމިއްޔަތު ކަމެއް ބަހައްޓަވައެވެ. އަދި އެމައްސަރު އަންނާތީވެ އެކަމާއި ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާ ކުރައްވައެވެ. ރަމަޟާންމަހާއި ބައްދަލުވުމުގެ ހެޔޮ ނަޞީބު ދެއްވުން އެދި މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ކުރައްވައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވަކިން ޖަމާޢަތް ހަދައި ވަކިން ހުކުރުކޮށް، ހުއްދަނެތި ތަގްރީރުކޮށް، ޚުޠުބާދީ ހައްދަވަމުންދާތީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ވަކިން ޖަމާޢަތް ހަދައި ވަކިން ހުކުރުކޮށް، ހުއްދަނެތި ތަގްރީރުކޮށް، ޚުޠުބާދީ ހައްދަވަމުންދާތީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް މާލެއާއި ބައެއް ރަށްތަކުގައި މުސްލިމުންގެ ޖަމާޢަތާ ވަކިވެގެން، ދައުލަތުގެ އަމުރުވެރިކަމުގެ ދަށުން ބޭރުވެ ވަކިން ޖަމާއަތްހެދުމާއި ހުކުރުކުރުމާއި ޙުޠުބާދިނުމާއި ހުއްދަނެތި ތަގުރީރުކުރުމަކީ، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން މަނާކުރާކަމެއްކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
1 2 3 4 5