ލައިލަތުލް ގަދުރުވިލޭރޭގެ ދުއާ

    ރޯދަމަހުގެ ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުންގޮސް ރަމަޟާން މަހުގެ އެންމެ ބަރަކާތްތެރި ފަހުދިހައިގެ ދުވަސްތައް އަޅުގަނޑުމެންނާ މިވަނީ ބައްދަލުކޮއްފައެވެ،އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޅުކަމުގެ ވަގުތުތައް ގިނަކޮށް އައިހިއްވަރެއްލާ ލައިލަތުލް ގަދުރުވިލޭރޭ ހޯދުމަށް ގަދައަޅާ މަަސައްކަތް ކުރާށެވެ.އެރެއަކީ 83 އަހަރުގެ ސަވާބު ލިބޭރެއެވެ.އަދި މިރެއަކީ ރަމަޟޯންމަހުގެ ފަހުގެ ދިހައިގެ  ރޭތަކުން  އޮނަހިރި ރެޔެއްކަމަށް އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ.އައިސަތުގެފާނު މުހައްމަދުގެ ފާނުގެ ކިބައިން ލައިލަތުލް ގަދުރު ވިލޭރޭ ކިޔާނޭ ދުަޢާއެއް އެެއްސެވިއެވެ.އެހިނދު  ރަސޫލާ ވިދާލުވިިއެވެ.      

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޝަޢްބާން މަހުގައި ރޯދަ ހިފުމުގެ މާތްކަން

ޝަޢްބާން މަހު ރޯދަ ހިފުން ގިނަ ކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. ބައެއް ރިވާޔަތްތަކުގައި އައިސްފައިވާ ގޮތުގައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޝަޢްބާން މަހު އެއްކޮށް ރޯދަ ހިއްޕަވައެވެ. މާތްﷲރުއްސުންލެއްވިއުއްމު ސަލަމާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. “ޝަޢްބާން މަހާރި ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވާ ވިދިވިދިގެން ދެމަސްދުވަހު ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ރޯދަ ހިއްޕެވި ތަނެއް ތިމަން ކަމަނާ ދެކިވަޑައި ނުގަންނަވަމުއެވެ”

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ލައިލަތުލް ޤަދުރް ވިލޭރޭ ހޯދަން ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރާށެވެ!

މުސްލިމު އަޙުންނޭވެ! رَمَضَانَ މަހުގެ ދުވަސްތައް އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުވެ އަލްވަދާއު ކިޔަމުން ދަނީއެވެ. މިޙާރު އަޅުގަނޑުމެން ފާއިތުކުރަމުން މިދަނީ މި رَمَضَانَ މަހުގެ ފަހު ދިހައިގެ ދުވަސްތަކެވެ! މިދުވަސްތައް ބޭނުންގޮތުގައި ހިފާށެވެ! رَمَضَانَ މަސް އެމީހަކާ ބައްދަލުވުމައްފަހު ، އެމަހުގެ ދުވަސްތަކުގައި އެމީހެއްގެ ފާފަ ނުފޮހިވެގެންވާ މީހަކީ ގެއްލެނިވެ  އަދި ހަލާކިވެފައިވާ މީހެކެވެ.އަބާއްޖަވެރިއެކެވެ.رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ހަދީޝް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.”رَمَضَانَ މަސް އެމީހަކާ ބައްދަލުވުމުން ، އެމަހުގައި ފާފަ ނުފޮހެވޭ މީހާ ފަހެ ގެއްލެނިވެ ހަލާކުވެއްްޖެއެވެ!” އެހެންކަމުން ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް މިފަދަ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޤިޔާމަތް ދުވަސް

މިދުނިޔެއަށް އަައި ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް މިދުނިޔެ ދުކޮށް އެހެން އާލަމަކަށް ދަތުރު ކުރަންޖެހިފައިވާ މީހެކެވެ.ވާހަކައަކީ އުމުރުގެ ނޭވާތައް ފުރިހަމަކުރުމާއެކު މަރުގެ ހިތިރަހަލިބި ގަތުމަށްފަހު ކައްވަޅަށް ދާންޖެހޭމީހެކެވެ.ކަށްވަޅުގައި ޢަޒާބާއި ދަތިކަން ވާފަދައިން އަޜާމާއި އުފާތައްވެސް ވެއެވެ.އެމީހެއްގެ އަމަލާ އެއްގޮތަށް ކަށްވަޅުގައި ތަފާތު ހާލަތުގައި އުޅެންޖެހެއެވެ.ދުނިޔެއިން ދާމީހާ ކަށްވަޅުގައި ތަނެއް ލިބިގަނެއެވެ.ކޮންމެއަކަސް އަންނަ ކޮންމެ މީހަކީ ދާންޖެހޭނެ މީހަކެވެ.އިންސީންނާއި ޖިންނީންގެ އުމުރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަދައިން މިޢާލަމްގައިވެސް ވަކިއުމުރެއް ކަނޑައެޅުފައިވެއެވެ.މިއާލަމުގެ އުމުރު ހަމަވުމުން މުޅިއާލަމް ފަނާވެ ހިނގާދާނެއެވެ.މުޅި އާލަމް ފަނާވެ ނެތިދިޔުމަށް ގިޔާމަތޭ ކިޔައެވެ.މަރުވުމާއި ދިރިތިބުމުގެ ހިކުމަތް ބަޔާންކުރައްވާ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިސްލާމްދީނުގައި އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

އިންސާނީ ކުރިއެރުމާއި ތަހުޒީބު ލިބެނީހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. އެހެނީ އަމަން އަމާންކަމަކީ ތަރައްޤީގެ އެންމެ މުހިއްމު ސިއްރެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ މުޖުތަމަޢެއްގައިވެސް އެމުޖުތަމަޢުގެ މަޞްލަޙަތުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް، ޞުލްޙަމަސަލަސްކަން ޤާއިމުކުރުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭނެކަމެކެވެ. އިސްލާމީ ނިޒާމަކީ މިދެންނެވި ކަންކަން ޙާޞިލްކުރުމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ހަރުދަނާ ނިޒާމެކެވެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
1 2 3 5