އެމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހަތަރު ޖަނަރޭޓަރު ގެނައުމަށް ނޯތު ޔުޓިލިޓީޒުން ނިންމައިފި

އުތުރު ޕްރޮވިންސް ޔުޓްލިޓީސް ކުންފުނިން (ނޯތު ޔުޓިލިޓީޒް) އެ ކުންފުނީގެ ދަށުގައިވާ އިންޖީނުގެތަކުގައި އެމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހަތަރު ޖަނަރޭޓަރު ގެނައުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

Read more

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވިކަމަށްބުނެ ޢުމަރު ނަޞީރު ހަދަނީދޮގެއް: ޑރ.ޢަބްދުލްމަޖީދު

ރާއްޖޭގައި ނަޞާރާ ދީނުގެ ފައްޅިއެއް އެޅުމަށް އެއްވެސް ފުރުސަތެއް އޮތްތޯ ބެއްލެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްއަށް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވާފައިވާކަމަށްވިދާޅުވެ ޑީއާރުޕީގެ ނާއިބު ލީޑަރ އުމަރު ނަޞީރު، ކުރީރޭ ޑީއާރުޕީ އިން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަތަކީ އެއްވެސް ހަޤީޤަތެއްނެތް ދޮގުވާހަކަތަކެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް ޑރ.ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Read more

ޑީއާރުޕީގެ އަސާސީ މަގުސަދުތަކުގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާ ނުލުމަށް ޒައީމް މައުމޫން އެދިވަޑައިގެންފި

ޑީއާރުޕީގެ އާ ލީޑަޝިޕް އިއްޔެއިން ފެށިގެން ބަދަލުވެފައިވާއިރު އެ ޕާޓީގެ އަސާސީ މަގުސަދުތަކުގެ މަތިން އެއްވެސް މެމްބަރަކު ހަނދާން ނައްތާ ނުލުމަށް ޕާޓީގެ ސިޔާސީ ޒައާމަތުން ދުރަށް ވަޑައިގެންނެވި އެ ޕާޓީގެ ޒައީމް އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޒް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

Read more

ފަސް އެއަރޕޯޓް ހެދުމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ، މުހިންމު ނިންމުމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އެމަސައްކަތްތައް އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވައިލައްވައި، ޢަމަލު ކުރައްވަން ފަށްޓަވައިފި ރާއްޖޭގެ ފަސް ސަރަޙައްދެއްގައި 5 އެއަރޕޯޓް ހެދުމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން 2007 ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ، މުހިންމު ނިންމެވުމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އެމަސައްކަތްތައް އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފިއެވެ. ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިގޮތަށް ނިންމެވީ، ބައެއް ރަށްރަށުގައި ވައިގެ ބަނދަރުތައް ހެއްދެވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުންތަކާ ބެހޭގޮތުން އިއްޔެގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށްފަހުގައެވެ.

Read more

މާފަރުން ފުރައިގެން މާލެއަށް ދަތުރުކުރި ކޮޅުވެއްޓިއެއް ބަންޑުންޖަހާލައި، ދެމީހަކު މަރުވެއްޖެ

ނ.އަތޮޅު މާފަރުން ފުރައިގެން މާލެއަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް ނ.މަނަދޫ އާއި މާފަރާ ދޭތެރޭ އޮތް ތިލައަކަށް އަރައި ބަންޑުން ޖަހައިލި ހާދިސާގައި ދެމީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. މިހާދިސާގައި ބަންޑުން ޖަހައިލީ އާރު.ކޭ.އެލްގެ 80 ޓަނުގެ ކޮޅުވެއްޓި ”މީގޮނު ” (C 6606 A-03 T-10) އެވެ.

Read more
1 2 3 4 5 244