ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވިކަމަށްބުނެ ޢުމަރު ނަޞީރު ހަދަނީދޮގެއް: ޑރ.ޢަބްދުލްމަޖީދު

ރާއްޖޭގައި ނަޞާރާ ދީނުގެ ފައްޅިއެއް އެޅުމަށް އެއްވެސް ފުރުސަތެއް އޮތްތޯ ބެއްލެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްއަށް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވާފައިވާކަމަށްވިދާޅުވެ ޑީއާރުޕީގެ ނާއިބު ލީޑަރ އުމަރު ނަޞީރު، ކުރީރޭ ޑީއާރުޕީ އިން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަތަކީ އެއްވެސް ހަޤީޤަތެއްނެތް ދޮގުވާހަކަތަކެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް ޑރ.ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޑީއާރުޕީގެ އަސާސީ މަގުސަދުތަކުގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާ ނުލުމަށް ޒައީމް މައުމޫން އެދިވަޑައިގެންފި

ޑީއާރުޕީގެ އާ ލީޑަޝިޕް އިއްޔެއިން ފެށިގެން ބަދަލުވެފައިވާއިރު އެ ޕާޓީގެ އަސާސީ މަގުސަދުތަކުގެ މަތިން އެއްވެސް މެމްބަރަކު ހަނދާން ނައްތާ ނުލުމަށް ޕާޓީގެ ސިޔާސީ ޒައާމަތުން ދުރަށް ވަޑައިގެންނެވި އެ ޕާޓީގެ ޒައީމް އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޒް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަސް އެއަރޕޯޓް ހެދުމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ، މުހިންމު ނިންމުމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އެމަސައްކަތްތައް އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވައިލައްވައި، ޢަމަލު ކުރައްވަން ފަށްޓަވައިފި ރާއްޖޭގެ ފަސް ސަރަޙައްދެއްގައި 5 އެއަރޕޯޓް ހެދުމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން 2007 ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ، މުހިންމު ނިންމެވުމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އެމަސައްކަތްތައް އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފިއެވެ. ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިގޮތަށް ނިންމެވީ، ބައެއް ރަށްރަށުގައި ވައިގެ ބަނދަރުތައް ހެއްދެވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުންތަކާ ބެހޭގޮތުން އިއްޔެގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށްފަހުގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މާފަރުން ފުރައިގެން މާލެއަށް ދަތުރުކުރި ކޮޅުވެއްޓިއެއް ބަންޑުންޖަހާލައި، ދެމީހަކު މަރުވެއްޖެ

ނ.އަތޮޅު މާފަރުން ފުރައިގެން މާލެއަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް ނ.މަނަދޫ އާއި މާފަރާ ދޭތެރޭ އޮތް ތިލައަކަށް އަރައި ބަންޑުން ޖަހައިލި ހާދިސާގައި ދެމީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. މިހާދިސާގައި ބަންޑުން ޖަހައިލީ އާރު.ކޭ.އެލްގެ 80 ޓަނުގެ ކޮޅުވެއްޓި ”މީގޮނު ” (C 6606 A-03 T-10) އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޯޕަރޭޝަން ޤާއިމު ކުރުމުގެ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޯޕަރޭޝަން ޤާއިމު ކުރުމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
1 2 3 4 5 244