ދެހާސް އަށްވަނަ އަހަރުގެ މުހިންމު ހާދިސާތައް

ފާއިތުވި 2008 ވަނަ އަހަރަކީވެސް ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ގިނަ ހާދިސާތަކެއް ވެލިދޫގައި ހިނގާފައިވާ އަހަރެކެވެ. ތިރީގައި މިފާހަގަކޮށްލަނީ އޭގެތެރެއިން ބައެއް ކަންތަކެވެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިބްރާހީމް މޫސާފުޅު އެއީ ކާކު؟

އިބްރާހީމް މޫސާފުޅު އަކީ ނ. ވެލިދޫއަށް އުފަން މިޒަމާނުގެ ތަޢުލީމާއި އިލްމީ ޤާބިލުކަން ހޯދާފައިވާ، ފަސްބައި ސާފު ޒުވާން ދިވެހި ދަރިއެކެވެ. ތަޢުލީމީ ހަޔާތް ފެށިފައިވަނީ ރަށުގެ ނަހުޒާ ސްކޫލުންނެވެ. އެއަށް ފަހު ނ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޚާއްސަ ކުލާހުގައި އުގެނުމަށްފަހު މާލެއަށް އުމުރުން 11 އަހަރުގައި ތަޢުލީމް އުގެނުމަށްގޮސް ފަށާތަޢުލީމް އީޕީއެސް ސްކޫލުން ނިންމައި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުން ސާނަވީ ތަޢުލީމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ. މަތީތަޢުލީމުގެ ރޮގުން އިގިރޭސި ޓީޗިންގ ޑިގްރީއާއި އެޑިޔުކޭޝަން ޑިގްރީ އަދި މާސްޓާސް އިން ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖުމަންޓު

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރޭ އިރާކޮޅުގެ ވަގުތެއްގައި މުޅި ވެލިދޫން ކަރަންޓް ދުއްވާލައިފި

މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ޑިސްޓިބިއުޝަން ފޮއްޓަކަށް ގެއްލުންތަކެއް ދިނުމުން ރޭ އިރާކޮޅުގެ ވަގުތެއްގައި މުޅި ވެލިދޫން ކަރަންޓް ހިނގައްޖެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިޤައުމުގެ ވެރިކަމުގެ ޝަހެންޝާހާއި، ޤަދަރާއި، ޢިއްޒަތް އުފުލާލަން ބޭނުމެވެ! -ފުރަތަމަ ބައި

އަބްދުﷲ ޔާމީން / ނ.ވެލިދޫ biling ismo double take download low acne dose accutane އަދުލްއިންސާފާއި ހަމަހަމަ ކަމެއްނެތް، މުޖުތަމަޢެއްގައި އުޅޭތާ ލައްކަ ދުވަސްވެއްޖެއެވެ. އިންޒާރާއި، ނަސޭހަތާއި ހަރުބަސްތައް އެއްވެސް ކަހަލަ ޝައުގުވެރިކަމެއްނެތި ސިކުނޑިތެރޭގައި ޖަމާވެފައި އެބަހުއްޓެވެ. އިރެއްގައި ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީއަކާ ނަސްރެއް ހަނދާކުރަމުން، އެނަސްރާއި ކާމިޔާބީގެ މުގުލުގައި ތިބި އަބްޠާލުންގެ ޒިކުރާ އާކުރުމުގައި ދެމިތިބީމެވެ. އެހިތްވަރާއި، އަޒުމާއި، އެކާމިޔާބީ މިދިވެހިރާއްޖެ ފަހުރުވެރިކަމާއެކު ހަނދާންކުރާއިރު، އަދުގެ ދުނިޔޭގައި މި ޤައުމުގެ ނަން ފަނޑުވާން ޖެހިފައިވަނީ ކީއްވެ ކަމާއިމެދު ވިސްނައެއް ނުލައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
1 242 243 244