ކަރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ވެލިދޫ ޒުވާނުން އަޑު އުފުލައިފި

ކަރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ނ.ވެލިދޫ ޒުވާނުން އަޑު އުފުލައިފި އެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ވެލިދޫ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ބޭއްވި ހިނގާލުން އޮތީ މިމަހުގެ 17 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު އެވެ. މި ހިނގާލުމުގައި ތަފާތު ޝުޢޫރުތައް ފާޅުކޮށްފައިވާ ބޯޑުތައް ހިފައިގެން ތިބެ ވަނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށާއި އެކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ކުލައެއް ނުޖެހި ބޭއްވި މިހިނގާލުމުގައި ވެލިދޫގައި ތިބި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ބައިވެރިވިއެވެ. އަދި ޒުވާނުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ރަށުގެ ބައެއް ހަރު

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސްގެ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބު: ދެކުނު ކޮރެއާ ދަތުރުފުޅަށާއި، ލާމަރްކަޒީ ބިލަށާއި، ސިފައިންގެ ޚިދްމަތުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލައްވައިފި

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސޯލްގައި ހުންނަވައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު މިއަދު ދެއްވި އެމަނިކުފާނުގެ 45 ވަނަ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބުގައި، އެމަނިކުފާނު އެޤައުމަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ މައްޗަށާއި، ލާމަރްކަޒީ ބިލަށާއި، އަދި ސިފައިންގެ ޚިދްމަތުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސާނަވީ އިމްތިހާނުން މުޅިރާއްޖެއިން ދެވަނަ ނ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރަކު ހޯދައިފި

– ނ.އަތޮޅުގެ ބާރަ ކުއްޖަކު ސާނަވީ އިމްތިހާނުގެ ގަދަ ދިހަ ވަނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވޭ . 2009 ވަނަ އަހަރުގެ ޘާނަވީ ތަޢުލީމް ނިންމާ އިމްތިހާންތަކުން މުޅި ރާއްޖެއިން ދެވަނަ ނ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވާ ނ. މަނަދޫ އައްސޭރި  ލުބުނާ ޙަމީދު ހޯދައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔޫއެން. ޗެމްޕިއަންސް އޮފް ދި އާރތް އެވޯޑް، ރައީސް ނަޝީދަށް އަރުވައިފި

ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން ދުނިޔޭގައި ދެވޭ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑް ކަމުގައިވާ “ޔޫ.އެން. ޗެމްޕިއަންސް އޮފް ދި އާރތް އެވޯޑް” ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދަށް އަރުވައިފިއެވެ. ދެކުނު ކޮރެއާގެ ވެރިރަށް ސޯލްގައި ރާއްޖޭ ގަޑިން މިއަދު މެންދުރުފަހު 3 ޖެހިއިރު އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، މި އެވޯޑު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުއްވީ، ޔުނެޕްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އާކިމް ސްޓައިނާރ އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހަތަރު ޖަނަރޭޓަރު ގެނައުމަށް ނޯތު ޔުޓިލިޓީޒުން ނިންމައިފި

އުތުރު ޕްރޮވިންސް ޔުޓްލިޓީސް ކުންފުނިން (ނޯތު ޔުޓިލިޓީޒް) އެ ކުންފުނީގެ ދަށުގައިވާ އިންޖީނުގެތަކުގައި އެމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހަތަރު ޖަނަރޭޓަރު ގެނައުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
1 2 3 4 244