އަހަރެންގެ ގަލަމުން : ނަރަކަ ވެލިދޫ އަކީ ކޮބާ؟

“ނަރަކަ ވެލިދޫ” އަކީ ކޮބައިކަމެއް ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. ގިނަ މީހުން ހީކުރަނީ “ނަރަކަ ވެލިދޫ” އަކީ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި، ނ.އަތޮޅު ވެލިދޫއަށް ކިޔާނަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ހީކުރާ މީހުން، ވެލިދޫ ރައްޔިތުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ތިއީ ނަރަކަ ވެލިދޫ މީހެކޭ ބުނެއުޅެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވެލިދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢާ ބެހޭ ބައެއް މައުލޫމާތު

ސަރުކާރުން މިހާރު ފައްޓަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ހަތަރު ރަށެއްގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ނ.އަތޮޅު ވެލިދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މި ލިޔުމާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައި އެވާ ކުރެހުމުން އެފެންނަނީ ވެލިދޫގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނެވެ. ވެލިދޫއަށް އިތުރުކުރެވޭ ބިން ބޭނުންކުރުމުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އުއްތަމަފަނޑިޔާރުގެ މަގާމަށް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިންގެ ނަންފުޅު ހުށަހަޅުއްވައިފި

އުއްތަމަފަނޑިޔާރުގެ މަގާމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ވައިޖެހޭގޭ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިންގެ ނަންފުޅު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ. އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން މިހާރު ހުންނެވީ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މަގާމުގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަލުން އިންތިޚާބަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

ރިޔާސީ ނިޒާމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ނުވަތަ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރައްވައި އަލުން އިންތިޚާބަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައި، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙް މިހާރު އޮތް ގޮތުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ހަމަލާދޭން މަސައްކަތްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު މަސައްކަތްކޮށްފި އެވެ. ޝާހިދަށް ހަމަލާދޭން މަސައްކަތްކުރީ މިރޭ އިރާކޮޅު، އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި އޭނާ ބެޑްމިންޓަން ކުޅުއްވަން ހުންނަވަނިކޮށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
1 2 3 244