ވެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ބަންދުކޮއްފައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވައި

މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު  ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ހިންގާފައިވާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ނ.ވެލިދޫގައި އެޕާޓީއަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ނުކުމެ ވެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ބަންދުކޮށް ހުރިހާ ފުލުހުން ވެލިދޫއިން  ބާލާފައިވަނިކޮށް  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަލުން ހުޅުވައި  ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްދޭން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނީ އެސްޓޭޝަން ބަންދުކުރުމާ ގުޅިގެން ރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި ވެލިދޫ ކައުންސިލުން އަލުން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ވެލިދޫގައި ޤާއިމް ކޮށްދިނުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެސްޓޭޝަން އަލުން ހުޅުވައި ޚިދުމަތްދޭން ފެށީ މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެމްޑީޕީ އިންސާފުގެ ދަތުރު މުޒާހަރާ

އެމްޑީޕީ މިއަދު ބާއާވާ އިންސާފުގެ ދަތުރު މުޒާހަރާ އަށް ވަރަށްގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ޖަމާވެފަ.މި މުޒާހަރާގައި ސަރުކާރަށް ޑިމާންޑު ކުރަމުންދަނީ އިންތިހާބެއް ބާއްވާނެ ތާރީހެއް އިއުލާން ކުރުމަށް.އަދި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގޮވަމުންދަނީ ސަރުކާރުން ތާރީހެއް އިއުލާން ކުރަންދެން މުޒާހަރާ ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމަށް.މި މުޒާހަރާއަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އެތައްހާސް ބަޔަކު ވަނީ  ބައިވެރިވެފަ.ނ.ވެލިދޫ އިން ވެސް ވަރަށް ގިނަބަޔަކު މުޒާހަރާއަށް އަައިސްފާވޭ. 01:00   މިމުޒާހަރާ އާ ގުޅެން ތިލަދުންމަތިން ވަރަށްގިނަ ބަޔަކު އަންނަ ހަބަރު ލިބިއްޖެ 09:00  އަދިވެސް އެމްޑީޕީ މުޒާހަރާ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރަތްކުލައިގެ ފިނިފެންމަލަކުން އަހަންނަށް މަރުހަބާކީ އެޗް .އައި. ވީއެވެ

މިވާހަކަޔަކީ އެއިޑްސްގެ ޝިކާރަޔަކަށްވެފައިވާ ކުއްޖެއްގެ ދުލުންކިޔައިދީފައިވާ ހަޤީޤީ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. މިހާރުމިކުއްޖާވަނީ މިދުނިޔޭގެ ހަޔާތާއި ޢަލްވަދާޢު ކިޔާފައެވެ. އެއީމީގެ ފަސްވަރަކަށް އަހަރުކުރިއެވެ. އަހަރެންގެ ހަޔާތުގެ އެންމެޒުވާންދުވަސް ވަރެވެ. މަދަރުސީ ހަޔާތްނިއްމާލުމަށްފަހު އަހަރެން އެންމެގަޔާވި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ވަރަށް ރަނގަޅުވަޒީފާއެއް އަހަރެންހޯދީމެވެ. ރިސޯޓެއްގެ ވާރޓަރ ސްޕޯރޓް ސްކޫލްގެ ވަޒީފާއެކެވެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ޚަބަރު:މާފުށި ކައިރިއަށް ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

މިއަދު މެންދުރު ކުރި ވިއްސާރާގައި ކަނޑުމަތީގެ ވަރަށްގިނަ ހާދިސާތަކެއް ހިނގަމުންދާކަމަށް އެކިފަރާތް ފަރާތުން އެމްއެންޑީއެފް އަށް ރިޕޯޓްކުރަމުން އެބަދޭ.މިއަދު މެންދުރު މާލެއަށް62 މޭލައް ވައިގަދަވެފާވާކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތުދޭ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެޕަލްގެ އެންމެފަހުގެ އުފެއްދުން އައިޕެޑް

އައިޕެޑް އުފައްދާފައިވަނީ އައިފޯނާ  ވަރަށް އެއްގޮތް ގޮތަކަށް އަދި އެހާމެ ބަރުދަން ލުއި ބަރުމިނުގައި ހުންނަނީ އެއް ޕައުންޑެވެ. އަދި ތުނިމިނަކީ ދޮޅު އިންޗި،ސްކިރީން ސައިޒަކީ 9.7 އިންޗި އެވެ. އައިޕެޑްގެ އަގުއުޅެނީ 499 ޑޮލަރާ 699 ޑޮލަރާ ދޭތެރޭގެ އަގެއްގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
1 2 3 4 5 10