އިންޑިއާ ހައިކޮމިސަން އޮފީހާއި އަންނި

މިއަދު މުޅިގައުމުގެ އެންމެންގެ ދޫމަތިން ދެކެވެމުންދާ އެންމެގިނައެއްވާހަކައަކީ ކުރީގެ ރައީސް ނަސީދު އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިސަން އޮފީސްތެރެއަށް އަމިއްލަ ހަށިކޮޅުގެ ސަލާމަތައްޓަކައި ވެންނެވިވާހަކައެވެ. ދިވެހިތާރީހުގައި އަދިމިވީހާތަނައް ދިވެހި ފަރުދަކު ބޭރުގައުމެއްގެ އެންބަސީގެ ހިމާޔަތް ހޯދިކަމެއް އެނގިފައެއްނެތެވެ.ވީއިރު މީދިވެހި ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިނގި މިފަދަހާދިސާއެވެ.ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކަށް ފިއްލެވުމައް ކުރެއްވިކަމެކޭ ،ނުވަތަ ވަރަަށް ފިޑި އަމަލެކޭ އިދިކޮޅުފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވަމުންދާއިރު މިހާދިސާގައި ފޮރުވިފައިވާ އެތައްކަމެއްނުވެނުދާނެކަން ހަމަބުއްދިހިުރި ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށްމެ ފަހުމުވާނެއެވެ. އެމަނިކުފާނު އިންޑިއާ އަށްކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅާ މިކަމާ ނުގުޅިނުވާނެކަމީ އެއްވެސް ސައްކެއް އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ.ކުއްލިޔަކަށް މީހަކު

Read more

ވިންޑޯސް 8

މައިކުރޯ ސޮފްޓް އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު އޯއެސްގެ ނަމަކީ ވިންޑޯސް 8 މިއޯއެސް  އަކީ ކުރީގެ އޯއެސްތަކާ އަޅާބަލާއިރު މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށް އުފައްދާފއިވާ ސޮފްޓްވެއާއް.މި ސޮފުޓްވެއާރ ޑިޒައިންކޮށްފައިވަނީ ޓަޗް ސްކުރީންބޭނުންކޮއްގެން ސޮފްޓްވެއާރ ބޭނުން ކުރާގޮތަށެވެ.އެންމެ ބޮޑަށް އެއްގޮތްވަނީ އެޕަލް އައިޕެޑާއެވެ.ވިންޑޯސް އެއިޓް  ލޯންޗް ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮއް ހަފުލާއެއްގަ އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކް ސިޓީގަ.ވިންޑޯސް އެއިޓްގެ ދެ ވަރސަން އެއް ލިބެން ހުރެ،އެއީ ވިންޑޯސް އެއިޓް އަދިވިންޑޯސް އާރުޓީ.މިދެވާރސަން ފަރުމާ ކުރެވިފައިވަ ގޮތައް ބަލާއިރު ވިންޑޯސް އެއިޓް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވަނީ

Read more

ލައިލަތުލް ޤަދުރް ވިލޭރޭ ހޯދަން ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރާށެވެ!

މުސްލިމު އަޙުންނޭވެ! رَمَضَانَ މަހުގެ ދުވަސްތައް އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުވެ އަލްވަދާއު ކިޔަމުން ދަނީއެވެ. މިޙާރު އަޅުގަނޑުމެން ފާއިތުކުރަމުން މިދަނީ މި رَمَضَانَ މަހުގެ ފަހު ދިހައިގެ ދުވަސްތަކެވެ! މިދުވަސްތައް ބޭނުންގޮތުގައި ހިފާށެވެ! رَمَضَانَ މަސް އެމީހަކާ ބައްދަލުވުމައްފަހު ، އެމަހުގެ ދުވަސްތަކުގައި އެމީހެއްގެ ފާފަ ނުފޮހިވެގެންވާ މީހަކީ ގެއްލެނިވެ  އަދި ހަލާކިވެފައިވާ މީހެކެވެ.އަބާއްޖަވެރިއެކެވެ.رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ހަދީޝް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.”رَمَضَانَ މަސް އެމީހަކާ ބައްދަލުވުމުން ، އެމަހުގައި ފާފަ ނުފޮހެވޭ މީހާ ފަހެ ގެއްލެނިވެ ހަލާކުވެއްްޖެއެވެ!” އެހެންކަމުން ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް މިފަދަ

Read more

ސަމްސަންގު ގެލެކްސީ އާއި އައިފޯންއާ ހުރި ތަފާތަކީ ކޮބާ؟

މިހާރު ދުނިޔޭގެ މޮބައިލް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތައް ބަލާއިރު ސަމްސަންގު ވަނީ އެޕަލްގެ މައްޗަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފަ.އެންމެ ފަހުން ސަމްސަންގުން ތައާރަފުކުރި ގެލެކްސީ އެސް ތުރީ އަކީ މިހާތަނަށް ނެރުނު އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ސުމާރޓުފޯނެވެ. އައިފޯންއާއި ގެލެކްސީ އެސްގެ ހުރި އެއްގޮތްކަންތަކަށް ބަލާއިރު ގެލެކްސީ އެސް އަދި އައިފޯން މިދެފޯނަކީވެސް މަލްޓި ޓަޗް ދެފޯނެވެ.އަދި މީގެ އިތުރުން ކެމެރާއަށް ބަލާއިރު 8 މެގަޕިކްސަލްގެ ކެމެރާއެއް މި ދެފޯނުގަ ވެސް ހުރެއެވެ.އަދި ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގް ކޮލެޓީ ދެފޯންގަވެސް ހުންނީ އެއްވަރަކައް.އިތުރު ކެމެރާ ފީޗާސްތަކަށް ބަލާއިރު

Read more

ބަބުރު ކުދިން

އެންމެ މިހާރުގެ ޒުވާނުންނާއި ކުދިންގެ ތެރޭގައި މި ނަމަކީ އާނަމަކަށް ވެފައި އޮވެދާނެއެވެ.އެކަމަކު ދޮށީ އުމުރުގެ ގާތްގަޑަކަށް ހަމަހުރިހާ އެންމެނަށްވެސް ބަބުރު ކުދިންނަކީ މުޅިންއާ ނަމަކަށް ނުވާނެއޭ ބުނެލެވޭނެއެވެ.އެއިރު އެޒަމަނާގުއި އެއީ އެހާވެސް ގިނަގިނައިން ދެކެވޭ ކިޔައިދެވޭ ވާހަކަ ތަކެކެވެ.މިހާރު މިޒަމާނުގައިވެސް އެކިވަކިރަށްރަށާއި ތަންތާގައި ބަބުރުކުދިން އުޅޭކަމަށް މަދު މަދުން އަދި ސިއްރު ސިއްރުން ކިޔައިދީ ބުނެ ހަދައެވެ.އަދި އަހަރެންގެ ލޮލުން ދުށީމޭ ބުނާ މީހުންވެސް އުޅެއެވެ. ބަބރުކުދިންނޭ ކިޔަނީ ބުނެދީ ކިޔައިދޭ ގޮތުގައި އިސްކޮޅުން ވަރަށް ކުރުކޮށް މުޅިން ކަޅުކުލައިގައި ފެންނަ އެއްޗަކަށް

Read more
1 2 3 4 10