އިންޑިއާ ހައިކޮމިސަން އޮފީހާއި އަންނި

މިއަދު މުޅިގައުމުގެ އެންމެންގެ ދޫމަތިން ދެކެވެމުންދާ އެންމެގިނައެއްވާހަކައަކީ ކުރީގެ ރައީސް ނަސީދު އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިސަން އޮފީސްތެރެއަށް އަމިއްލަ ހަށިކޮޅުގެ ސަލާމަތައްޓަކައި ވެންނެވިވާހަކައެވެ. ދިވެހިތާރީހުގައި އަދިމިވީހާތަނައް ދިވެހި ފަރުދަކު ބޭރުގައުމެއްގެ އެންބަސީގެ ހިމާޔަތް ހޯދިކަމެއް އެނގިފައެއްނެތެވެ.ވީއިރު މީދިވެހި ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިނގި މިފަދަހާދިސާއެވެ.ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކަށް ފިއްލެވުމައް ކުރެއްވިކަމެކޭ ،ނުވަތަ ވަރަަށް ފިޑި އަމަލެކޭ އިދިކޮޅުފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވަމުންދާއިރު މިހާދިސާގައި ފޮރުވިފައިވާ އެތައްކަމެއްނުވެނުދާނެކަން ހަމަބުއްދިހިުރި ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށްމެ ފަހުމުވާނެއެވެ. އެމަނިކުފާނު އިންޑިއާ އަށްކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅާ މިކަމާ ނުގުޅިނުވާނެކަމީ އެއްވެސް ސައްކެއް އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ.ކުއްލިޔަކަށް މީހަކު

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވިންޑޯސް 8

މައިކުރޯ ސޮފްޓް އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު އޯއެސްގެ ނަމަކީ ވިންޑޯސް 8 މިއޯއެސް  އަކީ ކުރީގެ އޯއެސްތަކާ އަޅާބަލާއިރު މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށް އުފައްދާފއިވާ ސޮފްޓްވެއާއް.މި ސޮފުޓްވެއާރ ޑިޒައިންކޮށްފައިވަނީ ޓަޗް ސްކުރީންބޭނުންކޮއްގެން ސޮފްޓްވެއާރ ބޭނުން ކުރާގޮތަށެވެ.އެންމެ ބޮޑަށް އެއްގޮތްވަނީ އެޕަލް އައިޕެޑާއެވެ.ވިންޑޯސް އެއިޓް  ލޯންޗް ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮއް ހަފުލާއެއްގަ އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކް ސިޓީގަ.ވިންޑޯސް އެއިޓްގެ ދެ ވަރސަން އެއް ލިބެން ހުރެ،އެއީ ވިންޑޯސް އެއިޓް އަދިވިންޑޯސް އާރުޓީ.މިދެވާރސަން ފަރުމާ ކުރެވިފައިވަ ގޮތައް ބަލާއިރު ވިންޑޯސް އެއިޓް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވަނީ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ލައިލަތުލް ޤަދުރް ވިލޭރޭ ހޯދަން ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރާށެވެ!

މުސްލިމު އަޙުންނޭވެ! رَمَضَانَ މަހުގެ ދުވަސްތައް އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުވެ އަލްވަދާއު ކިޔަމުން ދަނީއެވެ. މިޙާރު އަޅުގަނޑުމެން ފާއިތުކުރަމުން މިދަނީ މި رَمَضَانَ މަހުގެ ފަހު ދިހައިގެ ދުވަސްތަކެވެ! މިދުވަސްތައް ބޭނުންގޮތުގައި ހިފާށެވެ! رَمَضَانَ މަސް އެމީހަކާ ބައްދަލުވުމައްފަހު ، އެމަހުގެ ދުވަސްތަކުގައި އެމީހެއްގެ ފާފަ ނުފޮހިވެގެންވާ މީހަކީ ގެއްލެނިވެ  އަދި ހަލާކިވެފައިވާ މީހެކެވެ.އަބާއްޖަވެރިއެކެވެ.رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ހަދީޝް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.”رَمَضَانَ މަސް އެމީހަކާ ބައްދަލުވުމުން ، އެމަހުގައި ފާފަ ނުފޮހެވޭ މީހާ ފަހެ ގެއްލެނިވެ ހަލާކުވެއްްޖެއެވެ!” އެހެންކަމުން ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް މިފަދަ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސަމްސަންގު ގެލެކްސީ އާއި އައިފޯންއާ ހުރި ތަފާތަކީ ކޮބާ؟

މިހާރު ދުނިޔޭގެ މޮބައިލް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތައް ބަލާއިރު ސަމްސަންގު ވަނީ އެޕަލްގެ މައްޗަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފަ.އެންމެ ފަހުން ސަމްސަންގުން ތައާރަފުކުރި ގެލެކްސީ އެސް ތުރީ އަކީ މިހާތަނަށް ނެރުނު އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ސުމާރޓުފޯނެވެ. އައިފޯންއާއި ގެލެކްސީ އެސްގެ ހުރި އެއްގޮތްކަންތަކަށް ބަލާއިރު ގެލެކްސީ އެސް އަދި އައިފޯން މިދެފޯނަކީވެސް މަލްޓި ޓަޗް ދެފޯނެވެ.އަދި މީގެ އިތުރުން ކެމެރާއަށް ބަލާއިރު 8 މެގަޕިކްސަލްގެ ކެމެރާއެއް މި ދެފޯނުގަ ވެސް ހުރެއެވެ.އަދި ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގް ކޮލެޓީ ދެފޯންގަވެސް ހުންނީ އެއްވަރަކައް.އިތުރު ކެމެރާ ފީޗާސްތަކަށް ބަލާއިރު

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޤިޔާމަތް ދުވަސް

މިދުނިޔެއަށް އަައި ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް މިދުނިޔެ ދުކޮށް އެހެން އާލަމަކަށް ދަތުރު ކުރަންޖެހިފައިވާ މީހެކެވެ.ވާހަކައަކީ އުމުރުގެ ނޭވާތައް ފުރިހަމަކުރުމާއެކު މަރުގެ ހިތިރަހަލިބި ގަތުމަށްފަހު ކައްވަޅަށް ދާންޖެހޭމީހެކެވެ.ކަށްވަޅުގައި ޢަޒާބާއި ދަތިކަން ވާފަދައިން އަޜާމާއި އުފާތައްވެސް ވެއެވެ.އެމީހެއްގެ އަމަލާ އެއްގޮތަށް ކަށްވަޅުގައި ތަފާތު ހާލަތުގައި އުޅެންޖެހެއެވެ.ދުނިޔެއިން ދާމީހާ ކަށްވަޅުގައި ތަނެއް ލިބިގަނެއެވެ.ކޮންމެއަކަސް އަންނަ ކޮންމެ މީހަކީ ދާންޖެހޭނެ މީހަކެވެ.އިންސީންނާއި ޖިންނީންގެ އުމުރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަދައިން މިޢާލަމްގައިވެސް ވަކިއުމުރެއް ކަނޑައެޅުފައިވެއެވެ.މިއާލަމުގެ އުމުރު ހަމަވުމުން މުޅިއާލަމް ފަނާވެ ހިނގާދާނެއެވެ.މުޅި އާލަމް ފަނާވެ ނެތިދިޔުމަށް ގިޔާމަތޭ ކިޔައެވެ.މަރުވުމާއި ދިރިތިބުމުގެ ހިކުމަތް ބަޔާންކުރައްވާ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
1 2 3 4 10