ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް ނެތް: ދެންވާނީ ކިހިނެތް؟

އިބްރާހީމް މޫސާފުޅު / ވެލިދޫ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން 2004 ވަނަ އަހަރު އިންތިޙާބުކުޅަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ އުމުރު ހަމަވެ، އަދި ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ގެއްލިގެންދާން މިވަނީ ކުޑަދުވަސް ކޮޅަކަށް ވެފައެވެ.

Read more

ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ދުއްވާ އުޅަނދު ވަރަށް އަވަހަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ފަށަނީ

ކަރަންޓް ބޭނުންކޮށްގެންނާ އަދި އެނޫންވެސް ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުތަކުގެ ތެރެއިން، ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ވަރަށްއަވަހަށް ރަޖިސްޓްރީކުރަން ފެށޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ in her shoes online ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ

Read more

މަޖުލީހުގެ އިންތިހާބު 2009 : ގައުމީ ކޮންޕޮލެއިންސް ބިޔުރޯއަށް އެންމެގިނައިން ހުށަހެޅެމުންދަނީ އިންތިހާބަށް ނުފޫޒް ފޯރުވުމާ އެހެން ކެނޑިޑޭޓުންގެ އިންތިހާބީ ހައްގަށް އަރައިގަތުމުގެ ޝަކުވާތައް ކަމަށް އެބިޔުރޯއިން ހާމަކޮށްފި

ގައުމީ ކޮންޕްލެއިންސް ބިޔުރޯއަށް ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އެންމެގިނައިން ހުށހެޅެމުން ދަނީ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒް ފޯރުވުމާ އެހެން ކެނޑިޑޭޓުންގެ އިންތިޚާބީ ޙައްގަށް އަރައިގަތުމުގެ ސަކުވާތައްކަމަށް އެ ބިއުރޯއިން ހާމަ ކުރައްވައިފިއެވެ

Read more
1 8 9 10