ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ދުއްވާ އުޅަނދު ވަރަށް އަވަހަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ފަށަނީ

ކަރަންޓް ބޭނުންކޮށްގެންނާ އަދި އެނޫންވެސް ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުތަކުގެ ތެރެއިން، ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ވަރަށްއަވަހަށް ރަޖިސްޓްރީކުރަން ފެށޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ in her shoes online ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޖުލީހުގެ އިންތިހާބު 2009 : ގައުމީ ކޮންޕޮލެއިންސް ބިޔުރޯއަށް އެންމެގިނައިން ހުށަހެޅެމުންދަނީ އިންތިހާބަށް ނުފޫޒް ފޯރުވުމާ އެހެން ކެނޑިޑޭޓުންގެ އިންތިހާބީ ހައްގަށް އަރައިގަތުމުގެ ޝަކުވާތައް ކަމަށް އެބިޔުރޯއިން ހާމަކޮށްފި

ގައުމީ ކޮންޕްލެއިންސް ބިޔުރޯއަށް ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އެންމެގިނައިން ހުށހެޅެމުން ދަނީ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒް ފޯރުވުމާ އެހެން ކެނޑިޑޭޓުންގެ އިންތިޚާބީ ޙައްގަށް އަރައިގަތުމުގެ ސަކުވާތައްކަމަށް އެ ބިއުރޯއިން ހާމަ ކުރައްވައިފިއެވެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
1 8 9 10