ކ. ހުރަޔަށްދިޔަ ހިރިޔާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންތަކަކާއިޕްރިންސިިޕަލް ގެނބިގެން ނިޔާވެއްޖެ.

މިއަދު ކ. ހުރައަށް ފިޝަރީޒް ސައިންސް ފީލްޑް ޓްރިފެއްގައި ދިޔަ ހިރިޔާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ތަކެއް މޫދައްއެރި އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގެނބިގެން  އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްއާއި 4 ކުދިން ނިޔާވުމާއިގުޅިގެން އެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި މަރުހޫމުންގެ ފުރާނަޔަށްމާތްﷲ ސުވަރުގޭގެ ދާޢިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާ އެ  އެފަރާތްތަކުގެޢާއިލާ ތަކަށް ކެތްތެރިކަން މިންވަރުކޮށްދެއްވުން އެދެން އަދި އެޢާއިލާތަކަށް ވީ އޯގެ ފަރާތުން ތަޢުޒިޔާ ކިޔަމެވެ. :އައިޖީއެމްއެޗްގައި އަށް ކުއްޖަކަށް އަންނަނީ މިހާރު ވެސް ފަރުވާ ދެމުން :ނިޔާވި މަރުޙޫމުންގެ މޫނު ދެއްކުން އިސްލާމީމަރުކަޒުގައި :ކަށުނަމާދު މިރޭގެ

Read more

މައުމޫނު އުފައްދަވާ ޕާޓީ ގެ ނަމަކީ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

މި ޕާޓީ އަކީ ވެރިން އަމުރުކޮށްގެން ހިންގާނެ ޕާޓީއެއްނޫން؛ ޚިޔާލު ތަފާތު ވާމީހުން ޕާޓީން ވަތްކެއްނުކުރާނެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޒް  މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ހައްދަވާ ދެވަނަ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ނަމަކީ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ކަމަށް އެމަނިކްފާން އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. ޒެޑްފެކްޝަނުން ޕާޓީ ހަދާނެކަން އިއުލާން ކުރި ހިސާބުން  މައުމޫންުގެ ސަޕޯޓަރުން އިންތިޒާރުކުރަމުންދިއައީ ޕާޓީގެ ނަމަށެވެ. މިހާރު ހިނގަމުންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މައުމޫން ވިދާޅުވީ އާ ޕާޓީއެއް ހަދަނީ ވަކި މީހަކާއި ދެކޮޅައް ނޫންކަމަށާއި ، އަދި އެއީ ވަކި

Read more

މައުމޫން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ(ޑީއާރްޕީ) އިން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޑީއާރްޕީގެ ޒައީމް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއެކު ޑީއާރްޕީގެ އިސްބޭފުޅުންތަކެއް ޕާޓީން މިއަދު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި އެވެ ޒެޑް ފެކްޝަނުން ޚަބަރުލިބޭ ގޮތުގައި ޒެޑް ފެކްޝަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ 227 ބޭފުޅުން ވަނީ ޒައީމް މައުމޫން އާއެކު މިއަދު އިސްތިއުފާދެއްވައިފަ އެވެ.  އެބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ޒައީމް މައުމޫންގެ އާ

Read more

ވިލިނގިއްޔަށް ގޮސް މޫދަށް އެރިއުޅުނު 28 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ވިލިނގިއްޔަށް ގޮސް މޫދަށް އެރިއުޅުނު 28 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ ފުލުހުން ބުނީ އޭނާ މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް އޭނާ ފެނިފައި ވަނީ ވިލިނގިލީ އަބްދުއްރަޙްމާން ޕްރީ ސްކޫލާ ދިމާ މޫދު ތެރެއިން އޭނައާ އެކު ދަތުރު ދިޔަބަޔަކަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ފެނުމާއެކު ވިލިނގިލި ހޮސްޕިޓަލަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ގެންދިޔަ ކަމަށާއި އިތުރަށް ފަރުވާދިނުމަށް ޕޮލިސް ލޯންޗެއްގައި މާލެ ގެނައި އިރު މަރުވެފައިވާކަމަށް އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުން ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރު މަޢުލޫމާތު ދިން ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އޭނާ

Read more

އިލްހާމް ، ޑީއާރުޕީގެ ނާއިބް ލީޑަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަޙުމަދު އެޕާޓީގެ ނައިބް ލީޑަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ތަސްމީން އަލީއަށް

Read more
1 6 7 8