ފުރިފައިހުރި އެއްޗެއް ގުޑުގުޑެއް ނާޅާނެއެވެ

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުންނެވެ. މުސްލިމުންގެ އެންމެ ރިވެތި ސިފައަކީ އެހެންމީހުންނަށް އިޙްތިރާމު ކުރުމާއި އަޅާލުމެވެ. އެހެންމީހުންނަށް ހެޔޮގޮތުގައި މުޢާމަލާތްކޮށް، އެމީހުންގެ ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމު ލިބިގަތުމެވެ. މިއީ އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ ބިންގާ މަދީނާ އެޅުނު ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ކަން ހިނގަމުން އައި ރިވެތި މަގެވެ. މުސްލިމުންގެ އަޚްލާޤެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ގޮޑި ގެއްލިފައިވިޔަސް އިސްތިޢުނާފު ކުރުމުގެ ޙައްޤު ދެމި އޮންނާނެ

  –  ޤާނޫނުއަސާސީ ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ހަމަހަމަކަން ނެގެހެއްޓުމަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލާޒިމުކަމެއް. ވެލިދޫ މުޙައްމަދު ޙަލީމް 2011 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ 24 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ވަނީ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައެވެ. މިޖަލްސާތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 73 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިބުނާ 12 މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއްގެ ޙުކުމް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދަށް އިިއްވާފައިވިޔަސް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 56 ވަނަ މާއްދާގައިބުނާ އިސްތިޢުނާފު ކުރުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް އޮތްކަމަށްބުނެ، އޭނާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ޙާޟިރުވުމެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެންމެ ފަހުން ޑީއާރުޕީ/ޕީއޭ ކޯލިޝަން ރޫޅާލައިފި

އިދިކޮޅު ޑީއާރުޕީ އާއި ޕީއޭ އިން 2008ގެ ރިއާސީ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ހެދި ކޯލިޝަން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕީއޭ އިން ރޫޅާލައިފި އެވެ. ޕީއޭގެ އެކްޓިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މުސްތަފާ މިއަދު ވިދާޅުވީ ކޯލިޝަން ރޫޅާލުމަށް ނިންމީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ކަމަށެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޖުލައި 26 ގައި މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ނަން ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރުގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރަނީ

މާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ނަން ރައީސް “އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް”ގެ ނަމަށް މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުން (ޖުލައި 26) ފެށިގެން ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އާދިލް ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. “ހަވީރާ” ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު އާދިލް މިއަދު ވިދާޅުވީ އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމީ، ނާސިރަކީ އެއާޕޯޓްގެ ތާރީހާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ބޭފުޅަކަށްވާތީ ކަމަށެވެ. އެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެއާޕޯޓް ހިންގާ ޖީއެމްއާރު މާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
1 2 3 4 5 107