ރައީސްގެ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބު: ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށާއި، މިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް މަޖުބޫރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙް މިއަދު މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކިލަނބުވެފައި ކަމާއި، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަށް ވަރަށްގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާ މިއަދު ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
1 105 106 107