ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭންސީން ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވުމަށްފަހު އުޖޫރަ ދޭންޖެހޭނެތަ؟

ތަޢާރަފް: އިންސާނުންނަކީ މާތްﷲ މަތިކުރައްވާފައިވާ މަޚްލޫޤެކެވެ. އެ އިންސާނާ ނިސްބަތްވާ ޤައުމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ރަށެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޤަބީލާއެއްގެ ސަބަބުން އެއިންސާނާއަށް ލިބޭ އިތުރު އެއްވެސް މާތްކަމެއް ނުވެއެވެ. އެހެނެއްކަމަކު، އެ އިންސާނާ މާތްވަނީ އޭނާގެ ތަޤްވާގެ ސަބަބުންނެވެ. ފުރިހަމަ ތަޤްވާވެރިއަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަކަށް އަނިޔާއެއް ނުދޭނެއެވެ. އަދި އެހެނިހެން އިންސާނުންނަށް އަނިޔާވެރިއެއްވެސް ނުވާނެއެވެ. އަދި އޭނާގެ އަތާއި ދުލުގެ ނުބައިކަމުން އެހެންމީހުން ސަލާމަތް ކޮށްދޭނެއެވެ. މި މޭރުމުން ވިސްނާލާއިރު މީހަކު ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވުމަށްފަހު އުޖޫރަ ނުދިނުމަކީ އަނިޔާއެކެވެ. އެމީހާއީ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޢާހަދާ

ވެލިދޫ މުޙައްމަދު ޙަލީމް ފެށުން އިސްލާމް ދީނަކީ ރަޙުމަތާއި އަޅާލުމުގެ ދީނެވެ. މި ދީނުގައި ވަކި މީހަކަށް ވަކި ނަޞްލަކަށް ބެލުމެއް ނެތެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ ކުރިމަތީގައި އެންމެންނީ ހަމަހަމަބައެކެވެ. އެހެންކަމުން އިސްލާމީ ގުޅުންތަކުގެ ދާއިރާގައި ޣައިރު މުސްލިމުންނާއި ގުޅުންތައް ތަންޒީމު ކުރަންވީ ގޮތް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. އިހުގެ ލިޔުންތަކުން އެނގޭގޮތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގާނޫނުގެ އޮނިގަނޑެއް އައުމުގެ ކުރީގައި އޭރު ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އައީ އިސްލާމީ ޤާނޫނީ ތަޖުރިބާކާރު މުފައްކިރުންގެ ލަފައާއި، އިރުޝާދު ދަށުންނެވެ. އެހެނީ އިސްލާމީ ދީނުގެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޑިމޮކްރަސީ

ވެލިދޫ މުޙައްމަދު ޙަލީމް މާދަމާއަކީ ދުނިޔޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަހެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ސެޕްޓެމްބަރު 16 ވަނަ ދުވަހަކީ ބައިނަލް އަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަހެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ފެށިފައިވަނީ 1997 ސެޕްޓެމްބަރު 16 ވަނަ ދުވަހު މިސްރުގެ ވެރިރަށް ޤާހިރާ ގައި ބޭއްވުނު އިންޓަރ ޕާލަމެންޓްރީ ކައުންސިލުގެ 161 ވަނަ ޖަލްސާގައި ފާސްކުރި އާންމު ޤަރާރެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެޤަރާރުގައި ގޮވާލާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި ޘަޤާފީ ގޮތުން ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ތަފާތުތައްހުރިނަމަވެސް އެޤައުމެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ ސަރަޙައްދީ އިޚްތިޞާޞް ހުޅުމާލޭ ކޯޓަށް ލިބިގެންނުވޭ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ އިސްޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، 16 ޖެނުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހު ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް ގިރިފުށީގައި ބެހެއްޓި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 81 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް 2012 ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހު ހުށައަޅާފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޯޕްރޭޓް ގަވަރނަންސް މިހާރު އޮތް ޙާލަތު ދެނެގަތުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި 1930 ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން އެކިތަފާތު ނަންނަމުގައި ކުންފުނިތައް ހެދެމުން އައިސްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިކުންފުނިތައް ވުޖޫދަށް އައިސްފައިވަނީ އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށަކުންނޫނެވެ. އަދި މިކުންފުނިތަކަކީ މިޒަމާނުގައި މިކިޔާ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ހެދުނު ކުންފުނިތަކެއްވެސް ނޫނެވެ.  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުންފުންޏަކީ ކުންފުނީ ގެ ޙިއްސާދާރުންނާ ވަކިން، ވަކި ޝަޚުޝެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމުގެ  ތާރީޚުން އެގެނީ 1988 ގައި އޭރުގެ ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ ނެރުއްވި ނަމްބަރ: 123/1988 ރިޔާސީ ޤަރާރަކުންނެވެ.  މިޤަރާރަށް ކިޔަނީ “ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލަޓީ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ރިޔާސީ ޤަރާރު” އެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
1 2 3 107